Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

Research Article

402 - 409

New Approches of Pathogenesis of Peste des Petits Ruminants (PPR): Immunohistochemical Investigations of Pathomorphological Changes Associated with Cell Tropism of Virus in Characteristic and Non-characteristic Cases

Küçük Ruminant Vebası (PPR)’nın Patogenezisine Yeni Yaklaşımlar: Karakteristik ve Karakteristik Olmayan Olgularda Virüsün Hücre Tropizmi ile İlişkili Patomorfolojik Değişikliklerin İmmunohistokimyasal Olarak İncelenmesi

Department of Pathology, Veterinary Faculty, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey

Araştırma Makalesi

410 - 415

Isolation of Dermatophyte Agents From Cats and Dogs with Skin Lesions

Kedi ve Köpeklerde Deri Lezyonlarından Dermatofit Etkenlerinin İzolasyonu

1Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Türkiye, 2Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Işıklı, Aydın, Türkiye

Derleme

416 - 422

Cancer Stem Cell

Kanser Kök Hücresi

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Işıklı, Aydın, Türkiye

Derleme

423 - 425

Guttural Pouch Mycosis and Mycotic Encephalitis in Horses

Atlarda Hava Kesesi Mikozları ve Mikotik Ensefalit

İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye

Araştırma Makalesi

426 - 431

Effects of Lighting, Stocking Density and Perch Using on Leg Health, Fear and Stress Parameters as Welfare Criteria on Broiler Chickens I. Fear and Stress Parameters

Etlik Piliçlerde Refah Kriteri Olarak Bacak Sağlığı, Korku ve Stres Parametreleri Üzerine Aydınlatma, Yerleşim Sıklığı ve Tünek Kullanımının Etkileri* I. Korku ve Stres Parametreleri

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Kısa Makale

432 - 437

Economic Requirement and Use of Silage at Livestock Farms in Hatay Province

Hatay İli Sığır İşletmelerinde Silaj Kullanımı ve Ekonomik Gerekliliği

1 Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, Kars. 1 Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Hatay.

Research Article

438 - 442

Detection of the presence of Listeria monocytogenes and Salmonella spp. in hot-smoked, vacuum-packed rainbow trout fillets

Tütsülenmiş Vakum Paketlerde Alabalıklarda Listeria monocytogenes ve Salmonella spp.’nin İzolasyonu

Adnan Menderes University, Health Science Institute1, Faculty of Veterinary Medicine2, Department of Food Hygiene and Technology, Isikli/Aydin, Turkey

Research Article

443 - 446

Short-Term Effects of the Clinoptilolite on Cecal Microbiota of Male Japanese Quail (Coturnix Coturnix Japonica)

Erkek Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Clinoptilolitin Sekum Mikrobiyotası Üzerine Kısa Süreli Etkileri

1Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Physiology, 09016 Işıklı, Aydın, Turkey 2Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Food Hygiene and Technology, 09016 Işıklı, Aydın, Turkey