Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

Araştırma Makalesi

294 - 298

Identification of Trueperella pyogenes from Bovine Summer Mastitis and Detection of Antibiotic resistances

Sığırların Yaz Mastitislerinden Trueperella pyogenes’in İdentifikasyonu ve Antibiyotiklere Dirençliliklerinin Belirlenmesi

1 Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Türkiye, 2 Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Işıklı, Aydın, Türkiye

Araştırma Makalesi

299 - 303

Effects Of Acupuncture Hemoglobin, Erythrocyte and Formula Leucocyte Ratios of Dogs

Köpeklerde Akupunkturun Hemoglobin, Eritrosit ve Formül Lökosit Oranlarına Etkileri

Selçuk Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı

Review

304 - 309

The Role of Mortierella spp. In Mycotic Infections and Using of In Different Fields

Mortierella Türlerinin Mikotik Enfeksiyonlardaki Rolü ve Farklı Alanlarda Kullanımı

1Bozok Üniversitesi Hayvansal Üretim Yüksekokulu Yozgat, Türkiye
2 Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji ABD., Aydın,Türkiye