Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

Derleme

245 - 247

Chevrotain in Turkey (Capra aegagrus aegragrus )

Türkiye’de Yaban Keçisi (Capra aegagrus aegragrus)

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü IV. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şb. Md. V.

Invited Review

248 - 252

Factors Affecting Carcass and Meat Quality Characteristics in Goats

Keçilerde Karkas ve Et Kalite Özelliklerini Etkileyen Faktörler

Department of Animal Breeding and Husbandry, Faculty of Veterinary Medicine, Adnan Menderes University, Aydın

Research Article

253 - 257

Effects of Different Levels of Oak Leaves on Digestibility, Some Rumen and Blood Parameters in Goats

Keçi Rasyonlarında Farklı Düzeylerde Meşe Yaprağı Kullanılmasının Sindirilebilirlik ile Bazı Rumen ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi1

Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Işıklı, Aydın, Türkiye

Research Article

258 - 263

Research of Relationships of Between Some Udder Traits and Milk Yield of Maltiz x Saanen Crossbreed Goats Raised in Aydin

Aydın’da Yetiştirilen Maltız x Saanen Melez Keçilere Ait Bazı Meme Ölçüleri ile Süt Verimi Arasındaki İlişkilerin Araştırılması

Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Aydın, Türkiye

Derleme

264 - 271

Bioactive Components of Goat Milk

Keçi Sütünde Biyoaktif Bileşenler

1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı; Konya, Türkiye.

Araştırma Makalesi

272 - 277

The Detection of Viral Antigen Localization with Immunohistochemical Methods in Goats Naturally Infected with Caprine Arthritis Encephalitis Virus

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji1, Viroloji2 ve İç Hastalıkları3 Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Araştırma Makalesi

272 - 277

The Detection of Viral Antigen Localization with Immunohistochemical Methods in Goats Naturally Infected with Caprine Arthritis Encephalitis Virus

Keçi Arthritis Ensefalitis Virusu ile Doğal Enfekte Keçilerde Viral Antijen Dağılımının İmmunohistokimyasal Metotlarla Saptanması

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji1, Viroloji2 ve İç Hastalıkları3 Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Research Article

278 - 283

Florfenicol Therapy During Naturally Occuring Corynebacterium pseudotuberculosis Infection in Sheep and Goats in Aydin, Turkey

Aydın, Türkiye’de Koyun ve Keçilerde Doğal Corynebacterium pseudotuberculosis Enfeksiyonunda Florfenikol Sağaltımı

Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary1-3, Department of Internal Medicine1, Department of Microbiology2, Faculty Farm3, Isikli, Aydin, Turkey

Research Article

284 - 287

Detection of Antimicrobial Resistance in Staphylococcus aureus Isolated from Saanen Goats with Subclinical Mastitis

Subklinik Mastitisli Saanen Keçilerinden İzole Edilen Staphylococcus aureus İzolatlarının Antimikrobiyel Dirençlerinin Belirlenmesi

Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey

288 - 293

Effects of Gestation Type and Parity on Uterus Involution in Saanen Does

Gebelik Tipi ve Doğum Sayısının Saanen Keçilerinde Uterus İnvolusyonu Üzerine Etkisi

1Department of Obstetrics and Gynaecology, Faculty of Veterinary Medicine, Istanbul University, Avcılar Campus, 34320, Avcılar, Istanbul, Turkey,
2Department of Reproduction and Artificial Insemination, Faculty of Veterinary Medicine, Istanbul University, Avcılar Campus, 34320, Avcılar, Istanbul, Turkey, 3Department of Animal Breeding and Husbandry, Faculty of Veterinary Medicine, Istanbul University, Avcılar Campus, 34320, Avcılar, Istanbul, Turkey.