Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

Research Article

605 - 608

The Assessment Of Early Stage Corpus Luteum Ultrasonography In Pregnant Goats

Gebe keçilerde erken dönem korpus luteum ultrasonografisinin değerlendirilmesi

1Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Aydın, Turkey 2Harran University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Şanlıurfa, Turkey

Derleme

609 - 615

Food Defense

Gıda Savunması

1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Derleme

616 - 620

Force Molting Methods in Commercial Laying Hens

Ticari Yumurtacı Tavuklarda Zorlamalı Tüy Dökümü Programları

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Research Article

621 - 626

Early Ultrasonographic Findings After Ovariohysterectomy Operation in Bitches

Köpeklerde Ovaryohisterektomi Operasyonu Sonrası Erken Dönem Ultrasonografi Bulguları

Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Aydın, Turkey

Reseach Article

627 - 633

Morphological Characterization of the White Baroque Donkey

Kır Barok Eşeklerinin Morfolojik Karakterizasyonu

1Center for preservation of indigenous breeds, Belgrade, Serbia, 2Nationalpark Neusiedler See – Seewinkle, 3Faculty of Veterinary Medicine , St. Clement of Ohrid University of Bitola, North Macedonia, 4High Agricultural School of Vocational Studies; Šabac, Republic of Serbia.

Review Article

634 - 637

Waterborne Major Bacterial Zoonoses

Su Kaynaklı Başlıca Bakteriyel Zoonozlar

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, 2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, SağlıkBilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, TÜRKİYE

Araştırma Makalesi

638 - 641

Distribution of Microorganisms That Cause Otitis Externa in Dogs and Determination of Antibiotic Susceptibilities

Köpeklerde Kronik Otitis Eksterna’ya Sebep Olan Mikroorganizmaların Dağılımı ve Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AYDIN, TÜRKİYE