Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

493 - 498

An Experimental Study on Pathogenesis of Infectious Pancreatic Necrosis in Rainbout Trout: The Role of Tip 1 Interferones in Innate Immunity

Gökkuşağı Alabalıklarında İnfeksiyöz Pankreatik Nekroz’un Patogenezisi Üzerine Deneysel Bir Araştırma: Tip 1 İnterferonların İnnate (Doğal) Bağışıklıktaki Rolü

1Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, 2Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü, 3Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı, 4Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı

Araştırma Makalesi

499 - 504

Apoptotic Cell Death and Its Importance in Toxicological Response

Apoptotik Hücre Ölümü ve Toksikolojik Yanıtta Önemi

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye 2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Derleme

505 - 508

Cardiac Stem Cells

Kardiyak Kök Hücreler

Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Araştırma Makalesi

509 - 518

The immune system organs in fishes with different feeding behavior and habitats: I. Histological studies on head kidney

Beslenme tipi ve yaşam ortamı farklı olan balıklarda immun sistem organları: I. Ön böbrek üzerinde histolojik çalışmalar

1Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Aydın/Türkiye. 2Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Aydın/Türkiye.

519 - 525

The immune system organs in fishes with different feeding behavior and habitats: II. Histological studies on spleen

Beslenme tipi ve yaşam ortamı farklı olan balıklarda immun sistem organları: II. Dalak üzerinde histolojik çalışmalar

1Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Aydın/Türkiye. 2Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Aydın/Türkiye.

Araştırma Makalesi

526 - 530

A Possible Effect of Boric Acid Application on Bone Metabolism in Ovariectomized Rats

Ovariektomize Ratlarda Borik Asit Uygulamasının Kemik Metabolizması Üzerine Olası Etkisi

Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın,Türkiye

Araştırma Makalesi

531 - 536

An Evaluation on the Progression and Devolopment of Adnan Menderes University Local Ethical Committee

Adnan Menderes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun Gelişimi ve İşleyişi Üzerine Bir Değerlendirme1

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Araştırma Makalesi

537 - 543

The Effects of Pre-slaughter Management on Stress and Meat Qality in Broilers

Etlik Piliçlerde Kesim Öncesi Yönetimin Stres ve Et Kalitesi Üzerine Etkileri

1Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Horasan İlçe Müdürlüğü, Horasan, Erzurum, Türkiye. 2Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye.