Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

31 - 37

Araştırma Makalesi

The Effect of Cage Position and Density on Some Production Traits in Denizli Chickens

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

The aim of this study was to investigate the effect of cage position and density on some production traits in Denizli chickens. In the experiment, 252 hens were allocated to California type battery cages per partition (48x41x46 cm) systematically to from cage position (top, middle and bottom tier level) and cage density (three, four and five hen/cage partition) groups. The birds were housed three, four and five birds per cage partition which resulted in 656.0, 492.0 and 393.6 cm2 of cage floor surface area per hen, respectively. Feed and water were provided ad libitum. In the study, differences between feed consumption, feed convertion ratio, and egg production among cage position groups were found statistically non-significant. Egg weight were found as 51,25, 51,03, and 50,60 g for top, middle and bottom tier level position groups, respectively and differences among position groups were found statistically significant (P<0,01). Egg production and egg weight were the highest in the three bird density group (52.8% and 51.17 g, respectively) and the lowest in the five bird density group (46.3% and 50.65 g, respectively). In this study general daily feed consumption means for three, four and five hen/cage density groups were found as 125.9, 119.0 and 120.3 g/hen, respectively (P<0.05). The lowest feed convertion ratio in the cage position groups was obtained in the top tier level position group (3547.2 g feed/dozen eggs), the lowest feed convertion ratio value in the cage density groups was obtained in the four hen/cage density group (3486.9 g feed/dozen eggs)

KEYWORDS: Cage density, Cage position, Denizli hen, Production traits

Denizli Irkı Tavuklarda Kafes Pozisyonu ve Yoğunluğunun Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri

Bu çalışmanın amacı, kafes pozisyonu ve yoğunluğunun Denizli tavuklarında bazı verim özellikleri üzerine etkilerinin araştırılmasıdır. Araştırmada, 252 adet tavuk, kafes pozisyonu (üst, orta ve alt kat) ve kafes yoğunluğu (üç, dört ve beş tavuk/kafes gözü) grupları oluşturularak üç katlı Kaliforniya tipi kafes sisteminde 48x41x46 cm ölçülerindeki kafes gözlerine sistematik olarak yerleştirilmiştir. Böylece yoğunluk gruplarında tavuk başına kafes taban alanı sırasıyla 656.0, 492.0 ve 393.6 cm2 olarak gerçekleşmiştir. Yem ve su ad libitum verilmiştir. Araştırmada, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve yumurta verimi bakımından kafes pozisyon grupları arasındaki farklar istatistiksel açıdan önemsiz bulunmuştur. Yumurta ağırlığı üst, orta ve alt kat kafes pozisyon gruplarında sırasıyla 51.25, 51.03 ve 50.60 g olarak bulunmuş olup, gruplar arası farklar istatistiksel bakımdan önemli (P<0.01) çıkmıştır. Yumurta verimi ve yumurta ağırlığı üçlü yoğunlukta en yüksek (sırasıyla %52.8 ve 51.17 g), beşli yoğunlukta ise en düşük (sırasıyla %46.3 ve 50.65 g) değeri almıştır. Genel ortalama olarak günlük yem tüketimi üç, dört ve beş tavuk/kafes gözü yoğunluk gruplarında sırasıyla 125.9, 119.0 ve 120.3 g/tavuk değerlerinde saptanmıştır (P<0.05). En düşük yemden yararlanma oranı değeri, kafes pozisyon gruplarında üst kat grubunda (3547.2 g yem/düzine yumurta), yoğunluk gruplarında ise dört tavuk/kafes gözü grubunda (3486.9 g yem/düzine yumurta) elde edilmiştir

KEYWORDS: Denizli tavuğu, Kafes pozisyonu, Kafes yoğunluğu, Verim özellikleri

CORRESPONDENCE TO: Evrim Dereli Fidan, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Batı Kampüsü, 09016, Işıklı, Aydın, Türkiye Phone: (90) 2562470 00/284 Fax: (90) 2562470720 e-mail: edereli@adu.edu.tr

Received: March 5, 2012

Accepted: May 7, 2012