Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

21 - 25

Araştırma Makalesi

Survey of Zoonotic Visceral Leishmaniasis Among Dogs in Istanbul,Turkey

1 Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye. 2University of Texas Medical Branch, Galveston National Laboratory Galveston, United States.3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye. 4İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı,Aydın, Türkiye

Leishmaniasis is a zoonotic disease occuring by protozoons in Leishmania genus. In Turkey, the most frequent reservoir of visceral leishmaniasis is dogs. The seroprevalence rates give relevant information about the disease status in that region. For this reason, aim of the present study was to investigate the serological spatial distribution of visceral leishmaniasis. In an attempt to detect the status of the disease in İstanbul,  a total of 204 sera sample belonging to stray and owned dogs residing in İstanbul, of various breeds and age, were withdrawn between December 2004-June 2005, and those samples were examined within IFA method by use of anti-Leishmania IgG antibodies. Sera samples were diluted with 1/16-1/2048, 1/128 and above were considered pozitive, 1/64 border or suspected positive. Among mentioned dogs 4 (%1,96) were positive at 1/128 or above dilutions, 12 (%5,88) were positive at 1/16-1/64 dilutions, and the rest 188 (%92,1) were seronegative. The seropositivity rates regarding age and sex were compared statistically, revealed unsignificant differences (P>0,05). When dogs were evaluated according to sheltering, dogs classified as sray dogs which were kept under supervision of major city government showed 6.1% seropositivity, whereas owned dogs presented 19.2% seropositivity and the difference was statistically significant (P<0.05).

KEYWORDS: Leishmania, Visseral leishmaniasis, IFAT, Dog

İstanbul İlinde Köpeklerde Zoonotik Visseral Leishmaniasisin Araştırılması

Leishmaniasis, Leishmania cinsindeki protozoonlar tarafından oluşturulan zoonotik karakterli bir hastalıktır. Vektörlüğünü Phlebotomus ve Lutzomyia cinsi kum sinekleri, rezervuarlığını köpek, tilki, çakal gibi karnivorlar ile birlikte diğer pek çok memeliler yapmaktadır. Türkiye’de visseral leishmaniasisin en önemli rezervuarının köpekler olduğu bilinmektedir. Köpeklerdeki seroprevelans değerleri ise hastalığın bölgedeki durumu hakkında bilgi vermektedir. Bu nedenle de çalışmada visseral leishmaniasisin yaygınlığının serolojik olarak araştırılması amaçlanmıştır. Hastalığın İstanbul ilindeki durumunu saptamak amacı ile Aralık 2004 - Haziran 2005 tarihleri arasında İstanbul ili sınırları içerisinde bulunan farklı ırk ve yaşta, sahipli sahipsiz toplam 204 köpekten serum örneği alınmış ve bu örnekler anti-Leishmania IgG antikorları IFA yöntemi ile araştırılmıştır. Köpeklerin dördünde (%1,96) 1/128 ve üzeri sulandırımlarda pozitiflik, 12’sinde (%5,88) 1/16-1/64 sulandırmalarda pozitiflik saptanırken geri kalan 188 (%92,1) köpek seronegatif bulundu. Yaş ve cinsiyete göre seropozitiflik oranları kendi içinde istatistiksel olarak karşılaştırıldığında fark anlamlı bulunmadı (P>0,05). Köpekler barınma koşullarına göre değerlendirildiğinde ise sahipsiz olarak sınıflandırılan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından barınaklarda gözetim altında tutulan köpeklerde % 6,1 seropozitiflik, sahipli köpeklerde ise % 19,2 seropozitiflik saptandı ve fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (P<0,05). 

KEYWORDS: Leishmania, Visseral leishmaniasis, IFAT, Köpek

CORRESPONDENCE TO: Nuran Aysul, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Batı Kampüsü, 09016, Işıklı, Aydın, Türkiye Phone: (90) 256 24 70 00/304 Fax: (90) 256 247 07 20 e-mail: seleknuran@hotmail.com

Received: April 3, 2012

Accepted: April 25, 2012