Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

11 - 19

Research Article

Biotyping of Staphylococcus Strains Isolated from Various Sources and Investigations on the Methicillin Resistance

Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey

In this study,  74 Staphylococcus strains were isolated from 120 milk samples obtained from dairy cows with clinical and subclinical mastitis, 42 Staphylococcus strains were isolated from 60 wounds and 7 Staphylococcus strains were isolated from 20 urine samples. Biyotyping was carried out for all Staphylococcus strains. Slime values (+, ++, +++, and - ) of coagulase positive Staphylococcus strains were determined as 15%, 12%, 32.8%,  and 40.2%, respectively and coagulase negative strains were determined as 10.7%, 30.4%, 16.0%, and 42.9%, respectively. 41 (33.3%) Staphylococcus strains were found to be resistant to methicillin. S. aureus strains (46%), S. intermedius  strains (37.5%), S. haemolyticus strains (43%)  and  all S. cohnii subsp cohnii strains (100%) presented similar resistance to vankomisin and teikoplanin.  Of 48% to all of strains were resistant to penicilin and 85% of all strains were found to be  sensitive to eritromisin, 83%  of all strains were found to be  sensitive to sulbactam + ampicillin, and 79% of all strains were found to be  sensitive to sulphamethaxazole + trimethoprim.

KEYWORDS: Staphylococcus sp., Identification, Methisillin resistance, Antibiotic susceptibility test.

Değişik Kaynaklardan İzole Edilen Stafilokok Suşlarının Biyotiplendirilmesi ve Metisilin  Direncinin  Araştırılması

Bu araştırmada rutin teşhis laboratuarına getirilen klinik ve subklinik mastitisli ineklere ait 120 adet süt örneğinden 74 adet, 60 adet yara yeri svabı örneğinden 42 adet ve 20 adet idrar örneğinden ise 7 adet stafilokok suşu izole edildi. İzole edilen suşların identifikasyonları gerçekleştirilerek Stafilokok suşlarının tiplendirilmeleri yapıldı. Araştırmada koagulaz pozitif Stafilokok suşlarının slime değerleri (+, ++, +++, -) sırasıyla % 15, % 12, % 32.8, % 40.2; koagulaz negatif Stafilokok suşlarının ise slime değerleri (+, ++, +++, - ) sırasıyla % 10.7, % 30.4, % 16.0, % 42.9 olarak belirlendi. Çalışmada tiplendirilmeleri gerçekleştirilen Stafilokok suşlarının 41 (% 33.3)’i metisiline dirençli bulundu. S. aureus suşları (% 46), S. intermedius suşları (% 37.5), S. haemolyticus suşları (% 43) ve S. cohnii subsp. cohnii suşlarının tamamı (%100) vankomisin ve teikoplanin’e aynı oranlarda dirençlilik göstermişlerdir. Tüm izolatların % 48’inin penisilin’e dirençli ve % 85 oranında eritromisine, % 83 oranında sulbactam + ampisilin’e ve % 79 oranında sulphamethaxsazole + trimethoprim’e duyarlı olduğu saptanmıştır.

KEYWORDS: Staphylococcus sp., İdentifikasyon, Methisilin Direnci, Antibiyotik Duyarlılık Testi

CORRESPONDENCE TO: Şükrü Kırkan, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Batı Kampüsü, 09016, Işıklı, Aydın, Türkiye Phone: (90) 2562470 00 Fax: (90) 2562470720 e-mail: skirkan@adu.edu.tr

Received: March 5, 2012

Accepted: May 7, 2012