Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

52 - 57

Research Article

The Effects of Footbath Management on Digital Dermatitis Distribution

1 Clinic for Cattle, University of Veterinary Medicine Hannover, Foundation, Hannover, Germany, 3 Department of Veterinary Surgery, Faculty of Veterinary Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey, 2 Department of Food Hygiene and Technology, Faculty of Veterinary Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey
Digital dermatitis (DD) is a common infectious disease that causes economic losses and lameness. In order to keep DD under control, the usage of footbath is very important in intensive dairy farms. It was aimed to determine the relationship between footbath use and the number of active lesions related to DD. In total of 1527 cattle from 6 dairy farms were included in the study to assess and correlate the prevalence of DD and footbath practices. Information about the farm structure and management practice of footbaths was obtained through a questionnaire. It was inspected all feet of cattle with DD lesions during the milking time and scored the lesions using six M-stages. Thereafter, the chi square test was performed to investigate the relation between digital dermatitis prevalence and footbath applications. DD lesions in 500 feet (8.2%) of 338 (22.1%) was observed in dairy cows. Farms using dry manure as a bedding material showed a higher DD prevalence (p<0.001). Farms using formalin footbath had the lowest DD lesions, whereas copper sulfate (CuSO4) practice had the highest prevalence (p<0.001). Periodically renewed footbaths showed a statistically lower DD prevalence in farms (p<0.001). We concluded that the convenient design and management of footbath might help to reduce the prevalence of digital dermatitis in dairy farms.

KEYWORDS: Cattle, copper sulfate, digital dermatitis, footbath, formalin

Ayak Banyosu Kullanımının Digital Dermatitis Dağılımına Etkileri

Digital dermatitis (DD); ekonomik kayıplara ve topallığa neden olan yaygın bir enfeksiyöz hastalıktır. Digital dermatitis’I lea ya altında tutmak için, entansif süt çiftliklerinde, ayak banyolarının kullanımı çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı; ayak banyosu kullanımı ile DD’ye bağlı aktif lezyon sayısı arasındaki ilişkiyi araştırmaktı. DD lea yak banyosu uygulamalarının yaygınlığını değerlendirmek ve ilişkilendirmek için, 6 süt çiftliğinden toplam 1527 sığır çalışmaya dahil edildi. Çiftlik yapısı ve ayak banyolarının yönetim pratiği hakkındaki bilgiler, anket yoluyla elde edildi. İneklerin ayaklarındaki DD lezyonları, sağım periyodu sırasında altı M-aşaması kullanılarak skorlandı. Daha sonra DD prevalansı lea yak banyosu uygulamaları arasındaki ilişkiyi araştırmak için ki kare testi yapıldı. Çiftliklerdeki 338 (%22.1) süt ineğinin 500 adet ayağında (%8,2) DD lezyonları gözlemlendi. Altlık olarak kuru gübre kullanan çiftlikler, daha yüksek bir DD prevalansı gösterdi (p<0,001). Ayak banyosunda formalin kullanan çiftlikler en düşük DD lezyonlarına sahipken, bakır sülfat (CuSO4) kullanan çiftlikler en yüksek prevalansa sahipti (p<0,001). Ayak banyolarını periyodik olarak yenileyen çiftlikler, istatistiksel olarak daha düşük bir DD prevalansı gösterdi (p<0,001). Yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda, uygun ayak banyosu tasarımı ve yönetiminin süt çiftliklerinde DD prevalansının azaltılmasına yardımcı olabileceği sonucuna varıldı.

KEYWORDS: Ayak banyosu, bakır sülfat, digital dermatitis, formalin, sığır

CORRESPONDENCE TO: Oğuzhan KALYONCU: Clinic for Cattle, University of Veterinary Medicine Hannover, Foundation, Hannover, Germany, e-mail: Oguzhan.Kalyoncu@tiho-hannover.de DOI: 10.53913/aduveterinary.993485

Received: 13.09.2021

Accepted: 15.12.2021