Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

45 - 51

Research Article

Investigation of Canine Distemper Virus Infection in Dogs in the Antalya Province

1Department of Virology, Faculty of Veterinary Medicine, Aydin Adnan Menderes University, Aydin, Turkey
Canine distemper virus (CDV) is one of the most prevalent infectious agents causing severe clinical symptoms among canids. Communal life-habitat, for example, clinics, dog-shelters, or rural areas, is critical in terms of the transmission dynamics of CDV. In this study, the blood serum samples from 92 dogs, which were brought to the rehabilitation center and private veterinary clinics in Antalya with various internal medical problems, were examined for CDV infection. The sampled dogs were unvaccinated and aged 2 to 12 months. Samples were tested using a commercial immunochromatographic rapid test for detection of CDV-antigens and Enzyme Linked Immunosorbent Assays (ELISA) for detection of CDV-specific Immunoglobulin G (IgG) and Immunoglobulin M (IgM). The most common clinical findings in the 92 dogs sampled were mucopurulent discharge in the eye (45.65%), nasal hyperkeratosis (35.87%), nasal mucopurulent discharge (25%), cough (13.04%), diarrhea (8.70%), and fatigue (6.52%). It was observed that clinical findings were more intense in the early reconvalescent period. 5.43% (5/92) of the samples examined by the immunochromatographic rapid test were positive. The positivity rates of IgG and IgM antibodies by ELISA were 80.43% (74/92) and 94.56% (87/92), respectively. Totally, 91 (98.91%) of the 92 dogs tested by ELISA for IgG and IgM antibodies were positive for one or both antibodies, and one (1.09%) was negative for both antibodies. In conclusion, it was determined that CDV infection is actively circulating in the Antalya province and poses a risk to unvaccinated dogs in the region.

KEYWORDS: Antibody, Antigen, Canine distemper virus, ELISA

Antalya’daki Köpeklerde Canine Distemper Virus (CDV) Enfeksiyonunun Araştırılması

Canine distemper virusu (CDV), köpek türleri arasında ciddi klinik semptomlara neden olan en yaygın enfeksiyöz ajanlardan biridir. Klinikler, köpek barınakları veya kırsal alanlar gibi ortak yaşam alanları, CDV’nin bulaşma dinamikleri açısından kritik öneme sahiptir. Bu araştırmada Antalya ilindeki Rehabilitasyon merkezine ve özel veteriner kliniklerine çeşitli dahili sağlık problemleriyle getirilen, toplam 92 adet köpekten alınan kan örnekleri CDV enfeksiyonu yönünden incelendi. Köpekler, 2-12 aylık ve aşısızlardı. Örnekler CDV-antijenlerinin saptanması için ticari immunokromatografik hızlı test kiti ile, CDV spesifik immunoglobulin G (IgG) ve immunoglobulin M (IgM) antikorların saptanması için ise ticari Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) kitleri ile test edildi. Örneklenen 92 köpekte en fazla gözlenen klinik bulgular sırasıyla gözde mukopurulent karakterde akıntı (%45,65), nasal hiperkeratoz (%35,87), nasal mukopurulent akıntı (%25), öksürük (%13,04), ishal (%8,70), halsizlik (%6,52) olarak kaydedildi. Klinik bulguların erken rekonvalesan dönemde daha yoğun olduğu gözlendi. İmmunokromatografik hızlı test ile incelenen numunelerden %5,43 (5/92)’ü pozitif bulundu. ELISA ile IgG antikorları yönünden pozitiflik oranı %80,43 (74/92) olarak bulundu. ELISA ile IgM antikorları yönünden pozitiflik oranı ise %94,56 (87/92) olarak tespit edildi. Genel olarak, IgG ve IgM antikorlarının tespiti için ELISA ile test edilen 92 köpekten 91 tanesi (%98,91) IgG veya IgM antikorlarından biri veya her ikisi yönünden pozitif, 1 (%1,09) tanesi ise her iki antikor yönünden negatif bulundu. Sonuç olarak, Antalya ilinde CDV enfeksiyonunun yaygın bir şekilde dolaşımda olduğu ve bölgedeki aşısız köpekler için risk oluşturduğu belirlendi.

KEYWORDS: Antijen, Antikor, Canine distemper virus, ELISA

CORRESPONDENCE TO: Nural EROL, Department of Virology, Faculty of Veterinary Medicine, Aydin Adnan Menderes University, Aydin, Turkey. e-mail: nuralerol@adu.edu.tr DOI: 10.53913/aduveterinary.1000408

Received: 24.09.2021

Accepted: 29.11.2021