Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

39 - 44

Research Article

Evaluation of Morphological Variations in Tympanic Portion of Temporal Bone in Dogs

1Department of Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, Aydin Adnan Menderes University, Aydin, Turkey
In this study, it was aimed to examine the relationship between the morphometric-geometric features of the external acoustic meatus, tympanic bulla, and auditory tube and the cranium shape, age, gender, and race characteristics in the os temporale region in terms of the clinical-anatomical approach to the outer ear and middle ear regions of the dog’s skull. A total of 110 dogs’ skulls were used. The bones were photographed in three different views with the camera. The morphometric data on the skull, angle measurements, and index values related to them were calculated in obtained images. Auditory tube angle and external acoustic meatus angle were found to differ statistically among the age groups. In addition, it was determined that the index values of bulla tympanica, except for the height index, showed statistical differences among age groups. When the angle measurements and index values of the skulls of male and female animals were examined, it was determined that other index values did not differ between female and male dogs, except for the external acoustic meatus angle. As a result, it can be said that age and skull type is more effective than gender in the positioning of the tympanic region in dogs. The results of this research are supportive information that can be used in both clinical and zooarchaeological studies on the tympanic bulla region on dogs.

KEYWORDS: Bulla tympanica, dog, morphometry, temporal bone, tuba auditiva

Köpeklerde Temporal Kemiğin Pars Tympanica’sındaki Morfolojik Varyasyonların Değerlendirilmesi

Bu çalışmada, köpeklerin kafatasının dış kulak ve orta kulak bölgelerine anatomik yaklaşım ve klinik açıdan meatus acusticus externus, bulla timpanica ve tuba auditiva’nın morfometrik-geometrik özellikleri ile os temporale bölgesindeki kafatası şekli, yaş, cinsiyet ve ırk özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada toplam 110 adet köpek kafatası üzerinde çalışılmıştır. Kemiklerin üç farklı yönde fotoğrafları çekildi. Elde edilen görüntülerde kafa ile ilgili bazı morfometrik veriler, açı ölçümleri ve bunlara ilişkin indeks değerleri hesaplandı. Tuba auditiva açısı ve meatus acusticus externus açısı yaş grupları arasında istatistiksel olarak farklılık görüldü. Ayrıca bulla timpanika indeks değerlerinin boy indeksi dışında yaş grupları arasında istatistiksel olarak farklılık gösterdiği belirlendi. Dişi ve erkek hayvanların kafataslarının açı ölçümleri ve indeks değerleri incelendiğinde, meatus acusticus externus açısı dışındaki diğer indeks değerlerinin dişi ve erkek hayvanlar arasında farklılık göstermediği belirlendi. Sonuç olarak köpeklerde timpanik bölgenin pozisyonunda, yaş ve kafa tipinin cinsiyetten daha etkili olduğu söylenebilir. Bu araştırmanın sonuçları köpeklerde bulla timpanica bölgesi ile ilgili hem klinik hem de zooarkeolojik çalışmalarda kullanılabilecek destekleyici bilgilerdir.

KEYWORDS: Bulla tympanica, köpek, morphometi, temporal kemik, tuba auditiva

CORRESPONDENCE TO: Semra ÇINAR, Department of Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, Aydin Adnan Menderes University, Aydin, Turkey. e-mail: veterinariansemra@gmail.com DOI: 10.53913/aduveterinary.1005009

Received: 05.10.2021

Accepted: 24.11.2021