Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

1 - 5

Research Article

Investigation of Lipid Profile and Liver Enzymes in Rats Fed on Trans Fats Obtained from Cotton Oil

1Department of Biochemistry, Faculty of Veterinary Medicine, Selçuk University, Konya, Turkey
It is known that the intake of trans fats, commonly used in the food industry around the world, has a negative effect on healthy and balanced nutrition. The aim of this study was to determine the biochemical changes in an organism following the consumption of cotton oil (CO) or trans-fat obtained from cotton oil (TF). A total of 18 Wistar Albino male rats were used. The research was performed in SUDAM unit. Rats divided into 3 equal groups: The control (C) group was fed with a standard rat diet, the CO group was given the standard diet added with 5% CO, and the TF group was given the standard diet added with 5% TF (including 30% trans-fat). Ad libitum feeding and water were allowed for 8 weeks of the experimental period. Blood samples were collected on day 0 by the supraorbital method and on day 60 by the intracardiac method under anesthesia. Glucose, HbA1c, triglyceride, total cholesterol, HDL- cholesterol, LDL- cholesterol levels, AST, ALT, ALP, GGT, and SOD activities analyses were performed. SPSS (19.0) program was used for the statistical analyses. Trans fat feeding increased LDL-cholesterol and triglyceride levels, decreased HDL-cholesterol level, and caused some changes in the activities of the liver enzymes investigated.

KEYWORDS: Cotton oil, lipid profile, liver enzymes, rat, trans fat

Pamuk Yağından Elde Edilen Trans Yağlarla Beslenen Ratlarda Lipid Profili ve Karaciğer Enzimlerinin Araştırılması

Sunulan çalışmada, trans ve pamuk yağlarının organizmada meydana getirdiği biyokimyasal değişikliklerin belirlenmesi amaçlandı. Çalışmada 18 adet 12 haftalık Wistar Albino cinsi erkek rat kullanıldı. Ratlar 1. Grup kontrol, diğer 2 grup çalışma grubu olarak toplam 3 gruba ayrıldı. Sekiz hafta süresince 1. Gruba standart rat yemi ve su, 2. Gruba pamuk yağlı yem ve su, 3. Gruba trans yağlı yem ve su ad libitum olarak verildi. Çalışma gruplarından 0. günde supraorbital ve 60. günde ise intrakardiyak yöntemle anestezi altında kan alımı gerçekleştirildi. Ratlardan alınan kan örneklerinden glikoz, HbA1c, trigliserit, kolesterol, HDL, LDL, AST, ALT, ALP, SOD ve GGT analizleri yapıldı. Analizler için SPSS programı kullanıldı. Sunulan çalışmada trans yağların, LDL ve trigliserit konsantrasyonunu arttırdığı, HDL konsantrasyonunu azalttığı, bazı karaciğer enzim değerlerinde değişmelere neden olduğu görülmüştür. Trigliserit, LDL, ALP analizlerinde istatistiksel açıdan anlamlı sonuçlar elde edilmiştir (p<0.05). GGT ve AST analizlerinde ise istatistiksel açıdan anlamlı sonuçlar elde edilememiştir (p>0.05).

KEYWORDS: Pamuk yağı, lipid profili, karaciğer enzimleri, rat, trans yağ

CORRESPONDENCE TO: Hitame BAŞ, Department of Biochemistry, Faculty of Veterinary Medicine, Selçuk University, Konya, Turkey. e-mail: oral-h@hotmail.com