Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

721 - 726

Research Article

AdipoR1 and AdipoR2 Receptor Gene Expression in Rats with Metabolic Syndrome Induced by Fructose Diet

1 Aydın Adnan Menderes University Faculty of Veterinary Medicine Department of Biochemistry, Aydın, Turkey
In this study, it was aimed to investigate serum adiponectin levels and AdipoR1 and AdipoR2 gene expressions in rats with metabolic syndrome with fructose diet. Twenty-four male Sprague Dawley rats were used for this purpose. The rats in the control group were fed only with water and rat food while the rats in the experimental group were fed with water containing 20% D-fructose and rat food for 16 weeks with ad libitum. In the control and metabolic syndrome groups, weight differences between the beginning and end of the experiment and the abdominal circumference measured at the end of the experiment were found statistically significant at the level of p <0.001. Adiponectin levels were measured by ELISA in serum samples at the end of the experiment. Fructose administration caused a statistically significant decrease in serum adiponectin levels compared to the control group (p <0.001). At the end of the period of fructose application time in liver tissue, quantitative change of AdipoR1 gene was observed as 1.97 fold decrease compared to control according to RT-PCR results, while a decrease of 3.11 fold was observed in the quantitative change of AdipoR2 gene. As a result, high fructose consumption decreases serum adiponectin levels and significantly deteriorates adiponectin receptor expression in the liver.

KEYWORDS: Adiponectin, AdipoR1, AdipoR2, Fructose, Metabolic syndrome

Fruktoz Diyetiyle Metabolik Sendrom Oluşturulan Ratlarda AdipoR1 ve AdipoR2 Reseptör gen Ekspresyonu

ÖZET Bu çalışmada fruktoz diyetiyle metabolik sendrom oluşturulan ratlarda serum adiponektin düzeyleri ve AdipoR1 ve AdipoR2 gen ekspresyonlarının araştırılması amaçlandı. Bu amaçla 24 adet 8 haftalık erkek Sprague Dawley rat kullanıldı. Kontrol grubundaki ratlar sadece çeşme suyu ve rat yemi ile beslenirken deney grubundaki ratlar % 20’lik D-fruktoz içeren çeşme suyu ve rat yemi ile 16 hafta ad libitum beslendi. Kontrol ve metabolik sendrom grubundaki ratların deneme başlangıcı ve sonu arasındaki kilo farkları ve deneme sonunda ölçülen karın çevreleri gruplar arasında p<0,001 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Deneme sonunda serum örneklerinde adiponektin düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçüldü. Fruktoz uygulaması kontrol grubu ile karşılaştırıldığında serum adiponektin düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı azalışa neden oldu (p<0,001). Karaciğer dokusunda fruktoz uygulama süresi sonunda RT-PCR sonuçlarına göre AdipoR1 geninin kantitatif değişiminde kontrole göre 1,97 kat bir azalış gözlenirken, AdipoR2 geninin kantitatif değişiminde ise 3,11 katlık bir azalma belirlendi. Sonuç olarak yüksek fruktoz tüketimi, serum adiponektin düzeyini azaltırken karaciğerde adiponektin reseptörü ekspresyonunu belirgin şekilde bozduğu görüldü.

KEYWORDS: Adiponektin, AdipoR1, AdipoR2, Fruktoz, Metabolik sendrom

CORRESPONDENCE TO: