Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

716 - 720

Research Article

The Effect of Starvation on Acute Phase Proteins and Adiponectin Levels in Rats

1 Aydın Adnan Menderes University, Health Sciences Institute, Department of Biochemistry, Aydın, Turkey 2 Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Biochemistry, Aydın, Turkey
In this study, it was aimed to investigate the effect of starvation constituted in rats, on C-reactive protein (CRP), haptoglobin (Hp), albumin, ceruloplasmin and cytokine (adiponectin) synthesized from the adipose tissue. Twenty adults, 250-300 g of weight, non-pregnant, Wistar type of female rats were used in this study. The rats were randomly divided into two groups, as control and experimental groups. The rats in the experimental group were given only water, while the rats in the control group were fed regularly according to their routine feeding habits for 48 hours. Blood samples were collected intracardiac under the anaesthesia. Serum CRP, Hp, albumin, ceruloplasmin, adiponectin, cholesterol, triglyceride, total protein, aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), gamma glutamyltransferase (GGT), glucose and urea levels were studied. Albumin, total protein, triglyceride, glucose and ALT levels were significantly lower, whereas urea and AST levels were higher in the starving/fasting group compared to the control group. Regarding the acute phase proteins (APP), there was a statistically insignificant decrease in the CRP and Hp levels, and increase in ceruloplasmin levels in the starving/fasting group. Adiponectin and cholesterol levels were higher; GGT level was a lover in the starving group compared to the control group and both of the differences were statistically insignificant. Statistically significant increases in urea and AST levels were observed. As a result, the levels of positive APP’s didn’t change significantly with acute starving whereas a negative APP, albumin, decreased significantly. The tendency in the increase of adiponectin levels is another important data that we obtained in this study. Starving of human beings may occur as a result of various psychological, social and organic reasons, and we speculate that the physiological and biochemical effects of starving stated in our study could be a reference for further studies related to this subject.

KEYWORDS: Rat, starvation, acute phase proteins, adiponectin

Ratlarda Açlığın Akut Faz Proteinleri ve Adiponektin Düzeyleri Üzerine Etkileri

Bu çalışmada ratlarda açlığın C-reaktif protein (CRP), haptoglobin (Hp), albümin, seruloplazmin ve yağ dokusundan sentezlenen sitokin (adiponektin) üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada 250-300 g ağırlığında , gebe olmayan, 20 yetişkin Wistar tipi dişi rat kullanıldı. Ratlar, rastgele, kontrol ve deney grubu olarak iki gruba ayrıldı. Deney grubundaki ratlara sadece su verilirken, kontrol grubundaki ratlar 48 saat rutin beslenme programlarına göre beslendi. Kan örnekleri anestezi altında intrakardiyak olarak toplandı. Serum CRP, Hp, albümin, seruloplazmin, adiponektin, kolesterol, trigliserit, total protein, aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), gama glutamiltransferaz (GGT), glukoz ve üre analizleri yapıldı. Kontrol grubuna göre açlık grubunda albümin, total protein, trigliserit, glukoz ve ALT düzeyleri anlamlı olarak düşük, üre ve AST düzeyleri yüksek olarak belirlendi. Açlık grubunda CRP ve Hp seviyelerinde istatistiksel olarak önemsiz bir azalma, seruloplazmin seviyelerinde artış görüldü. Açlık grubunda kontrol grubuna göre adiponektin ve kolesterol seviyeleri yüksek; GGT düzeyi ise düşük bulundu. Her iki fark istatistiksel olarak anlamsızdı. Üre ve AST düzeylerinde istatistiksel olarak önemli artışlar belirlendi. Sonuç olarak, pozitif akut faz proteinleri (AFP) seviyeleri akut açlıkla değişmezken, negatif AFP olan albümin önemli ölçüde azaldı. Çalışmadan elde edilen diğer önemli bir veri adiponektin düzetindeki artma eğilimiydi. Bu çalışmanın sonuçlarının, insanlarda çeşitli psikolojik, sosyal ve organik nedenlerle ortaya çıkabilen açlığın fizyolojik ve biyokimyasal etkilerinin inceleneceği çalışmalarda referans olabileceği kanısına varıldı.

KEYWORDS: Rat, açlık, akut faz proteinleri, adiponektin

CORRESPONDENCE TO: