Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

711 - 715

Research Article

Prevalence of Dirofilaria immitis infection in dogs from Aydin and Izmir Provinces, Turkey

1 Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Koçarlı İlçe Müdürlüğü, Orta Orta Mah., İncirliova Cd. No:13, 09970 Koçarlı/Aydın, Turkey, 2 Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Aydın Adnan Menderes University, Batı Kampüsü, 09016 Isıklı/Aydın, Turkey
Mosquito-borne nematodes, Dirofilaria immitis and D. repens are among the most important filarial parasites of dogs. D. immitis is the causal agent of heartworm that primarily infects domestic and wild canids. Rarely, humans become accidental hosts to this parasite. D. repens, which is the main agent of human dirofilariosis, usually causes a non-pathogenic, subcutaneous infection in dogs. The aim of the present study was to investigate the prevalence of Dirofilaria spp. in the owned dogs in Aydin and Izmir regions using four different diagnostic techniques. To this end, blood samples were collected from 150 dogs in Aydin (n: 122) and Izmir (n: 28) provinces. The presence of the microfilariae of the parasite in the blood samples were examined by wet blood film method, modified Knott’s test, membrane filtration-acid phosphatase staining techniques and polymerase chain reaction (PCR). A commercial antigen test kit (HESKA Solo Step CH Batch Test Strips) was also used to detect adult D. immitis antigens in serum samples. The overall prevalence of D. immitis was 10,0% as determined by both PCR and the antigen test kit. While the presence of the parasite determined by the modified Knott’s and membrane filtration tests was 4,67%, only four animals were determined to be positive by direct microscopic examination (2,67%). All positive samples were detected in Aydin, majority in the Germencik district. The prevalence of D. immitis was higher in male dogs (11,93%) when compared to female dogs (4,87%). In conclusion, the present study demonstrates that canine dirofilariosis is prevalent in Aydın province (10,0%) of Turkey, even though the positivity is confined to a small area. Reliable epidemiological data is crucial to implement preventive control measures in order to decrease the incidence of canine dirofilariosis, which should be considered under the “One Health” concept in endemic areas.

KEYWORDS: Dirofilaria immitis, prevalence, dog, diagnosis, epidemiology

Türkiye de Aydın ve izmir bölgelerindeki köpeklerde Dirofilaria immitis enfeksiyonunun prevalansı

Sivrisinek kaynaklı nematodlar, Dirofilaria immitis ve D. repens köpeklerin en önemli filarial parazitleri arasındadır. D. immitis, başlıca evcil ve yabani köpekleri enfekte eden kalp kurdunun nedensel ajanıdır. Nadiren, insanlar da bu parazite tesadüfi konaklık yapmaktadır. İnsan dirofilaryozunun asıl etkeni olan D. repens, köpeklerde genellikle patojenik olmayan, deri altı enfeksiyonunlara neden olur. Bu çalışmanın amacı, Aydın ve İzmir illerinde bulunan sahipli köpeklerde Dirofilaria spp.’nin prevalansını dört farklı tanı tekniği kullanarak araştırmaktır. Bu amaçla Aydın (n: 122) ve İzmir (n: 28) illerinde 150 köpekten kan örnekleri alınmıştır. Kan örneklerinde parazitin mikrofilaryalarının varlığı direkt kan muayene yöntemi, modifiye Knott testi, membran filtrasyon-asit fosfataz boyama tekniği ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile incelenmiştir. Serum örneklerinde yetişkin D. immitis antijenlerini saptamak için ticari bir antijen test kiti (HESKA Solo Step CH Batch Test Strips) kullanılmıştır. Serum örneklerinde yetişkin D. immitis antijenlerini saptamak için ticari bir antijen test kiti (HESKA Solo Step CH Batch Test Strips) kullanılmıştır. Toplamda, D. immitis’in prevalansı hem PCR hem de antijen test kiti ile % 10,0 olarak belirlenmiştir. Modifiye Knott’s ve membran filtrasyon testleri ile belirlenen parazit varlığı %4,67 iken, direkt mikroskobik inceleme ile sadece dört hayvan pozitif olduğu belirlenmiştir (% 2,67). Tüm pozitif örnekler Aydın’da, çoğunluğu Germencik ilçesinde tespit edilmiştir. Erkek köpeklerde (% 11,93) dişi köpeklere (% 4,87) göre D. immitis prevalansı daha yüksek olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak, bu çalışma, pozitifliğin küçük bir alanla sınırlı olmasına rağmen, Türkiye’nin Aydın ilinde (% 10,0) köpek dirofilaryozunun yaygın olduğunu göstermektedir. Bu tür çalışmalar, endemik bölgelerde “Tek Sağlık” kavramı altında ele alınması gereken köpek dirofilariozis insidansını azaltmak için önleyici kontrol tedbirlerinin uygulanmasında güvenilir epidemiyolojik verilerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

KEYWORDS: Dirofilaria immitis, prevalans, köpek, tanı, epidemiyoloji

CORRESPONDENCE TO: Tulin Karagenc Aydın Adnan Menderes University Faculty of Veterinary, Department of Parasitology, Isıklı, Aydin, Turkey. E-mail: tkaragenc@adu.edu.tr