Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

707 - 710

Research Article

The Prevalence of Liver Trematodes in Slaughtered Ruminants in Aydın Province

1Aydın Adnan Menderes University Faculty of Veterinary, Department of Parasitology, Aydın Turkey., 2Universal Animal Health Veterinerlik Hayvancılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Bayraklı, İzmir.
Fasciola hepatica and Dicrocoelium dendriticum are trematodes widely found worldwide including in Turkey. Liver trematode infections cause serious losses in livestock production. Also, it adversely affects the development and live weight gain of animals and damage the national economy by causing the loss of economical significant organs such as the liver. This study was performed to investigate the reveal the prevalence of Fasciola and Dicrocoelium parasites at the slaughterhouse in Aydın province and to investigate the resulting economic losses. This study was carried out from the samples collected in the Efeler slaughterhouse in Aydın province between May 2015 and June 2016. According to this, liver and bile ducts of slaughtered sheep-goat and cattle have been examined in terms of Fasciola spp. and Dicrocoelium spp. in a year. During the study a total of 3193 cattle and 3659 small ruminant (sheep and goat) livers were examined. Two species of liver fluke, F. hepatica and D. dendriticum, were encountered in the study. As a result F. hepatica was detected in six of 3193 cattle (0,18%) and in one of 3659 (0,02%) small ruminants. In addition, D. dendriticum was detected in 13 of 3659 (0,3%) small ruminants. Fasciola gigantica and D. dendriticum were not found in cattle livers that were examined. The data in this study give valuable information concerning the prevalence of F. hepatica and D. dendriticum in slaughtered cattle and sheep in Aydın. To the best of our knowledge, this study is the first study about the examination of liver flukes in an abattoir in Aydın. Eventhough the fluke infection rates of slaughtered animals in Aydın are pretend to be remissible at present however the impact of economic losses arising due to liver destruction on the country should not be neglected.

KEYWORDS: Dicrocoelium dendriticum, Fasciola hepatica, prevalence, ruminants, Aydın,

Aydın Mezhabalarında Kesilen Ruminantlarda Karaciğer Trematodlarının Yaygınlığı

Fasciola hepatica ve Dicrocoelium dendriticum, Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyada yaygın olarak bulunmaktadır. Karaciğer trematod enfeksiyonları, hayvancılık üretiminde ciddi kayıplara neden olmaktadır. Ayrıca bu hastalıklar hayvanların gelişimini, canlı ağırlık artışlarını olumsuz etkiler ve karaciğer gibi ekonomik açıdan önemli organların kaybına neden olarak ülke ekonomisine zarar verir. Bu çalışma, Aydın ilinde bulunan mezhabada kesilen sığır ve koyunlardaki Fasciola spp. ve Dicrocoelium spp. parazitlerinin prevalansını ortaya çıkarmak ve meydana gelen ekonomik kaybı tespit etmek için yapılmıştır. Çalışma Aydın’da bulunan Efeler mezbahasında Mayıs 2015- Nisan 2016 tarihleri arasında bir yıl süre ile yapılmıştır. Buna göre kesimi yapılan koyun ve sığırların karaciğer ve safra kanalları karaciğer kelebekleri yönünden incelenmiştir. Çalışma sırasında toplam 3193 adet sığır ve 3659 adet koyun kesilmiştir. 3193 sığırın altısında (%0,18) ve 3659 koyunun bir tanesinde (%0,02) F. hepatica erişkin paraziti tespit edilmiştir. Ayrıca 3659 koyunun 13 tanesinde (%0,3) D. dendriticum erişkin parazitine rastlanılmıştır. Sığır karaciğerlerinde Fasciola gigantica ve D. dendriticum parazitlerine rastlanılmamıştır. Çalışmadaki veriler, Aydın’da kesilen sığır ve koyunlarda F. hepatica ve D. dendriticum’un yaygınlığı hakkında değerli bilgiler vermektedir. Bilindiği kadarıyla, yapılan bu çalışma Aydın mezbahalarında karaciğer parazitleri ile ilgili yapılan ilk incelemedir. Aydın’da kesilen hayvanların karaciğer kelebek enfeksiyon oranları şu an için önemsiz gibi görünse de, karaciğer tahribatından kaynaklanan ekonomik kayıpların ülke üzerindeki etkisi ihmal edilmemelidir.

KEYWORDS: Dicrocoelium dendriticum, Fasciola hepatica, prevalans, ruminant, Aydın

CORRESPONDENCE TO: Mehmet DURAN1 , Email: duran.mehmet86@hotmail.com