Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

696 - 702

Research Article

Evaluation of Clinical and Haematological Findings of Mono- and Co-Infection with Hepatozoon canis in Dogs

1 Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, Aydın/Türkiye, 2 Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Parasitology. Aydın/Türkiye
Hepatozoon canis (H.canis) which is transmitted by Rhipicephalus sanguineus, is the most common cause of canine hepatozoonosis in Europe, Asia, Africa and Latin America. The objective of this study was to evaluate risk factors and clinical signs in 32 H. canis infected dogs (16 dogs with H. canis mono-infection, 15 dogs with H. canis and Ehrlichia canis co-infection and one dog with H. canis and Babesia canis co-infection) and compare the haematological findings between the groups. For this purpose, signalment, anti-parasitic drug application, living environment, the presence of tick and general condition of the dogs were noticed, clinical and haematological variables were determined. Nine out of 16 (56.25%) mono infected dogs and ten out of 16 (62.5%) co-infected dogs were living in the house. Nine out of 16 (56.25%) mono-infected and 12 out of 16 (75%) co-infected dogs were unfrequently treated with anti-parasitic drugs. Consequently, 4 out of 16 (25%) mono- and 9 out of 16 (56.25%) co-infected dogs had tick infestation on clinical examination. In both groups, the most common clinical signs included Inappatence (93,75%), lymphadenopathy (59,38%), tachypnoea (53,13%) and fever (50%). Thrombocytopenia (84,38%) and anaemia (56,25%) were the most frequent haematological abnormalities. There were no significant differences in the haematological variables between the groups. In conclusion, H. canis mono and co-infection should be considered in the diagnosis of the dogs presenting inappetence, lymphadenopathy, tachypnea, fever, thrombocytopenia and anaemia with previous tick exposure.

KEYWORDS: Keywords: H. canis, mono- and co-infection, clinical and haematological findings Gülten Emek TUNA, Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, Işıklı, Aydın, Turkey. E-mail: emektuna@adu.edu.tr

Hepatozoon canis ile Mono ve Ko-Enfeksiyonlu Köpeklerde Klinik ve Hematolojik Bulgularının Değerlendirilmesi

Rhipicephalus sanguineus tarafından bulaştırılan Hepatozoon canis (H. canis), Avrupa, Asya, Afrika ve Latin Amerika’daki köpeklerde hepatozoonosis’in en yaygın nedenidir. Bu çalışmada, H. canis ile enfekte 32 köpekte (H. Canis ile mono enfekte 16 köpek, H. canis ve Ehrlichia canis ile ko-enfekte 15 köpek ve H. Canis ve Babesia canis ile ko-enfekte bir köpek) risk faktörleri ve klinik bulguların değerlendirilmesi ve gruplar arasında hematolojik bulguların karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, köpeklerin eşkâlleri, anti-paraziter ilaç uygulamaları, yaşadıkları ortam, kene varlığı ve genel durumları not edilmiş, klinik ve hematolojik değişkenler belirlenmiştir. Mono-enfekte 16 köpekten 9’u (%56,25) ve ko-enfekte 16 köpekten 10’u (% 62,5) ev ortamında yaşıyordu. Mono-enfekte 16 köpekten dokuzu (%56.25) ve ko-enfekte 16 köpekten 12’sinin (%75) anti-paraziter ilaç uygulamaları düzensizdi ve buna bağlı olarak, 16 mono enfekte köpeğin 4’ünde (% 25) ve 16 ko-enfekte köpeğin 9’unda (% 56.25) klinik muayene sırasunda kene görüldü. Her iki grupta da en sık görülen klinik bulgular iştahsızlık (% 93,75), lenfadenopati (% 59,38), taşipne (% 53,13) ve ateş (% 50) olarak tespit edildi. Trombositopeni (% 84,38) ve anemi (% 56,25) en yaygın görülen hematolojik anormalliklerdi ve gruplar arasında hematolojik değişkenler açısından anlamlı bir fark bulunmadı. Sonuç olarak, daha önce keneye maruz kalmış, iştahsızlık, lenfadenopati, taşipne, ateş, trombositopeni ve anemi görülen köpeklerin tanısında H. canis mono ve koenfeksiyonlarının da dikkate alınması gerektiği kanısına varıldı.

KEYWORDS: H. canis, mono- ve ko-enfeksiyon, klinik ve hematolojik bulgular

CORRESPONDENCE TO: Gülten Emek TUNA, Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, Işıklı, Aydın, Turkey. E-mail: emektuna@adu.edu.tr