Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

689 - 695

Research Article

Plasma Lactate Levels Of Single And Multiple Born Chios Lambs

Aydın Adnan Menderes University Faculty of Veterinary Medicine Department of Biochemistry, Aydın, Turkey
Hyperlactemia is closely related to the severity of the disease. Besides, the use of lactate as a biomarker has been increased in human medicine and recently in veterinary medicine as well. The aim of this study was to investigate the plasma lactate level and its relationship with survival in single, twin, triplet and quintuplets born Chios lambs. Blood samples were taken from single, twin, triplet and quintuplets lambs before sucking colostrum within 15 minutes after birth. Differences in the concentaration of plasma lactate, total protein, albumin and triglyceride were determined and there was significant differences between the groups, however no statistically significant difference was found between the groups in glucose, BUN, urea, creatinine, AST, ALT and cholesterol levels. In this study, high plasma lactate levels were detected in single, twin, triplet and quintuplets born Chios lambs . Plasma lactate levels are an important predictor for the mortality in an emergency veterinary clinic and there is a correlation between survival and plasma lactate concentration. It can be concluded that the increased number of offsprings produced in one litter and lamb deaths were found to be correlated with the plasma lactate concentrations. Monitoring of plasma lactate concentrations can be recommended for the prognosis lamb survival.

KEYWORDS: Lactate, single and multiple born lambs, Chios breed.

Tek ve Çoklu Doğmuş Sakız Kuzularda Plazma Laktat Düzeyleri

Hiperlaktemi hastalığın ciddiyetiyle yakından ilişkilidir .İnsan hekimliğinde biyobelirteç olarak kullanılan laktat son yıllarda veteriner hekimlikte de yagın olarak kullanılmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı yenidoğan tek, ikiz, üçüz ve beşiz yavrularda laktat düzeyini ve bunun sağkalım ile ilişkisini belirlemektir. Gebe sakız ırkı koyunlar takip edilmiş ve doğumdan hemen sonra 15 dakika içinde tek, ikiz, üçüz ve beşiz yavrulardan annelerinden kolostrum emmeden kan örnekleri alınmıştır. Plazma laktat total protein, albumin ve trigliserid düzeylerinde gruplar arası fark istatsistiki olarak anlamlı bulunmuş ancak glukoz, BUN, üre, creatinine, AST, ALT ve kolesterol düzeylerinde istatsitiki olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu çalışmada tek, ikiz, üçüz ve beşiz yavrularda yüksek laktat düzeyi belirlenmiştir. Laktat düzeyi acil veteriner klinikte mortalitenin önemli bir göstergesidir ve yüksek laktat konsantrasyonu ile sağkalım arasında negative korelasyon vardır. Bu çalışmada çoklu doğumlarda yavru sayısı arttıkça yavru ölümlerinin de arttığı, laktat ölçümü ile monitorizasyonun korele olduğu ve sağkalımın belirlenmesinde laktatın anlamlı olduğu belirlenmiştir.

KEYWORDS: Laktat, tek ve çoklu doğum, Sakız ırkı

CORRESPONDENCE TO: Murathan TAN, Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Biochemistry, Işıklı, Aydın, Turkey. E-mail: murathantan@hotmail.com