Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

685 - 688

Research Article

Effect of Sildenafil Citrate on Uterine Artery Doppler Indices in Non-pregnant Rabbits

1Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Aydın, Turkey, 2Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Reproduction and Artificial Insemination, Aydın, Turkey
The effect of different doses of sildenafil citrate (SC) administrations on arteria (a.) uterine blood flow was investigated in healthy female rabbits. Twelve healthy non-pregnant New Zealand rabbits were used in the present study. In the first experimental group (n=6), 5 mg SC thawed in 0.9% NaCl solution was administered orally. Arteria uterina was examined with Pulsed Doppler ultrasonography at pre and post (60 minutes) SC administration. Heart rate (HR), pulsatility index (PI) and resistance index (RI) values were recorded from the a. uterina visualized with cervical channels. Similarly, the study was repeated in second experimental group (n=6) by using 10 mg SC for per animal. In the first experiment, the mean HR, PI and RI values were recorded as (223 ± 7.80 & 239 ± 15.00), (1.60 ± 0.08 & 1.63 ± 0.16) and (0.73 ± 0.02 & 0.73 ± 0.03) before and after SC administration, respectively. In the second experiment, the mean HR, PI and RI values were observed as (210 ± 15.00 & 223 ± 14.00), (1.46 ± 0.23 & 1.79 ± 0.08) and (0.68 ± 0.05 & 0.77 ± 0.01) before and after SC administration, respectively. No significant difference was between pre and post-administration Doppler parameters in both experiments (P>0.05). Consequently, no enhancing effect on the uterine perfusion was observed in oral 5 and 10 mg SC administrations per rabbit.

KEYWORDS: Doppler, uterine artery, sildenafil citrate, rabbit

Gebe Olmayan Tavşanlarda Sildenafil Sitratın Uterin Arter Doppler Bulgularına Etkisi

Sağlıklı dişi tavşanlara farklı dozlarda uygulanan Sildenafil sitratın (SS) arteria (a.) uterinadaki kan akımı üzerine etkisi incelendi. Çalışmada 12 adet sağlıklı, gebe olmayan Yeni Zelanda ırkı dişi tavşan kullanıldı. Birinci deneme grubuna (n=6) 5 mg SS 0,9% NaCl solüsyonu içerisinde çözdürülerek oral yolla uygulandı. Sildenafil sitrat uygulamasından hemen önce ve 60 dk sonrasında a. uterina Pulsed Doppler ultrasonografi ile incelendi. Servikal kanallar ile birlikte görüntülenen a. uterinadan kalp atım hızı (HR), pulsatil indeks (PI) ve rezistans indeks (RI) değerleri kaydedildi. Benzer şekilde, ikinci deneme grubunda da (n=6) hayvan başına 10 mg SC ile çalışma tekrarlandı. Birinci denemede, SC uygulama öncesi ve sonrasında ortalama HR, PI ve RI değerleri sırasıyla (223±7,80 ve 239±15,00), (1,60±0,08 ve 1,63±0,16), (0,73±0,02 ve 0,73±0,03) olarak kaydedildi. İkinci denemede ise 10 mg SC uygulama öncesi ve sonrasında ortalama HR, PI ve RI değerlerinin sırasıyla (210±15,00 ve 223±14,00), (1,46±0,23 ve 1,79±0,08), (0,68±0,05 ve 0,77±0,01) olduğu görüldü. Her iki deneme içinde uygulama öncesi ve sonrası Doppler değerlerinde farklılığa rastlanmadı (P>0,05). Sonuç olarak, tavşan başına 5 ve 10 mg dozda oral SC uygulamasının uterus perfüzyonu üzerinde arttırıcı bir etkisi olmadığı görüldü.

KEYWORDS: Doppler, arteria uterina, sildenafil sitrat, tavşan.

CORRESPONDENCE TO: Güneş ERDOĞAN, Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Işıklı, Aydın, Turkey, E-mail: gunesems@yahoo.com