Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

86 - 99

Research Article

Understanding Primary and Secondary Skin Lesions among Infectious Dermatoses in Dogs: Lessons We Learned from Cases

1Department of Internal Medicine and 2Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Adnan Menderes University, Işıklı, Aydın. Turkey

Dermatological diseases in dogs are one of the most common problems observed among small animal veterinary practice. Recent clinical research has led to marked advances in understanding, including the recognition that a wide spectrum of clinical severity exists and that utility and comments of skin lesions are significantly more complex than originally thought. The present article addresses some of the most common clinical questions relevant to canine dermatology cases and scenarios surrounding it, with the hope to convey the improved understanding and the condition’s wide spectrum of complexity learned from cases observed within the last 10 years cared. The medical records and clinical, dermatological and microbiological signs along with accompanying available laboratory findings of 86 dogs diagnosed with various infectious dermatoses with primary and/or secondary skin lesions were reviewed in an attempt to elucidate the etiology. Available retrospective records were evaluated for information on dermatological lesion appearence, and if possible clinical analyte abnormalities. A methodological series of diagnostic tests included physical and dermatological examinations, deep skin scraping, fecal analysis, microbiological and mycological cultures and IFAT, available. Diagnosis included sarcoptic mange (n=18, group I), dermatophytosis (n=14, group II), malassezia dermatitis (n=14, group III), leishmaniasis (n=12, group IV), demodicosis (n=20, group V), hookworm dermatitis (n=4), pelodera dermatitis (n=2), and cutaneous Neosporosis (n=2). Median alopecia, hyperpgimentation and lichenification scores showed no significant changes among the infectious dermatoses groups, whereas median crusting, scaling and comedo scores presented a statistically significant difference among groups at the level of (p<0,001). The present article highlights the importance of evaluating skin lesion characteristics among infectious dermatoses in dogs.

KEYWORDS: Dog, primary, secondary, skin, lesions

Köpeklerde İnfeksiyöz Dermatozlarda Primer ve Sekonder Deri Lezyonlarını Anlamak: Olgulardan Edindiğimiz Dersler

Dermatolojik hastalıklar küçük hayvan veteriner hekimliğinde pratikte en sık gözlemlenen problemlerden birisidir. Son yıllardaki klinik araştırmalarla, geniş spekturumda farklı derecelerde klinik bulguların şekillendiğinin anlaşılmasıyla deri lezyonlarının özellikleri ve yorumlanmasının aslında düşünülenden daha da kompleks olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırma makalesinde köpeklerde sıklıkla karşılaşılan dermatolojik problemlere ve bu çerçevede oluşan olgu akışına işaret edilirken, son 10 yılda karşılaşılan vakaların karmaşıklığı ve klinik bulguların geniş yelpazede seyrinin daha iyi anlaşılabilmesine katkı sağlanabileceği düşünülmüştür. Primer ve/veya sekonder deri lezyonu gösteren, çeşitli infeksiyöz dermatolojik bozukluğa sahip 86 köpekte mümkün olan medikal kayıt, klinik, dermatolojik ve mikrobiyolojik bulgular etiyolojik değerlendirilme amacıyla derlendi. Eldeki retrospektif kayıtlar doğrultusunda dermatolojik lezyonun görünümü, ve mümkünse klinik analiz sonuçları değerlendirildi. Metodolojik olarak uygulanan diyagnostik testler; fiziksel ve dermatolojik muayene bulguları, derin deri kazıntısı, dışkı tahlili, mikrobiyolojik ve mikolojik kültür ve olası IFAT sonuçlarıydı. Sarkoptik uyuz (n=18, I. grup), dermatofitozis (n=14, II. grup), malassezia dermatitis (n=14, III. grup), leishmaniazis (n=12, IV. grup), demodikozis (n=20, V. grup), kancalı kurt dermatitis (n=4), pelodera dermatitis (n=2) ve kutanöz neosporozis (n=2) tanısı konulan olgular çalışmaya dahil edildi. Gruplar arasında ortanca alopesi, hiperpigmentasyon ve likhenifikasyon skorları istatiksel açıdan farklılık göstermezken, ortanca kabuklanma, kepeklenme ve komedon skorlarının gruplar arasında p<0,001 düzeyinde istatistiksel önem arz ettiği belirlendi. Bu makale köpeklerde infeksiyöz dermatozlarda deri lezyonlarının değerlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır.

KEYWORDS: Köpek, primer, sekonder, deri, lezyonları

CORRESPONDENCE TO: Kerem Ural, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Batı Kampüsü, 09016, Işıklı, Aydın, Türkiye. E-mail: uralkerem@gmail.com

Received: September 1, 2012

Accepted: September 21, 2012