Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

678 - 684

Research Article

Study on Survival, Serum Immunoglobulin Levels and Some Blood Parameters of Holstein Calves Reared in Individual Calf Hutches

1Aydin Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Animal Sciences, 2Aydin Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, 3Balikesir University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Biochemistry
Calf deaths occur most often from birth to two months of age. Sufficient amount of colostrum consumption, type of barn and hygiene are factors that positively affect the survival of calves. Calves that are fed with a sufficient amount of colostrum to obtain healthy and disease-resistant calves should be taken into the hutches prepared for a single calf. The aim of this study was to determine the effect of the birth season on calves living in individual calf hutches, livability, serum immunoglobulin level and some blood parameters. The material of the study consisted of blood samples of 88 female Holstein calves reared in individual fiberglass calf hutches. Birth season had no effect on calves blood serum total protein and glucose levels (P>0.05), while the age and seasonal factors had significant effect on the immunoglobulin levels and blood parameters (P<0.05). Blood serum IgG levels of calves in the first two months of age were significantly higher in autumn and winter than in spring and summer (P<0.001). Serum IgM levels were found to have higher mean scores in autumn than in other seasons (P<0.001). Serum IgA levels of calves in one-day age were found to be similar in spring and summer seasons, but the difference between all seasons at the other day periods was statistically significant (P<0.001). There was no difference in serum total protein levels between autumn and winter months for each measurement period, whereas it was found to be statistically significantly lower than the other seasons at first day of age (P<0.01). Serum albumin levels were found that the summer season was statistically lower than the other seasons (P<0.001). Serum globulin, urea, glucose levels were found to be statistically significant between seasons. As a result; In addition to the barn structure, it can be said that the seasonal effect is important in terms of providing adequate passive immunity between the births of calves to weaning age. It can be said calves in individual hutches reared in summer and spring months have negative effects on passive immunity transfer in Aydin province and surrounding area. In our study, it was found that calf hutches which are suitable for climatic conditions played an important role in preventing heat stress. It was concluded that the colostrum intake of calves will shed light on the studies investigating the interaction of blood parameters and environmental factors, which are indicative of passive transfer mechanism.

KEYWORDS: Calf, Holstein, individual calf hutch, serum immunoglobulin

Bireysel Kulübelerde Barındırılan Holştayn Buzağıların Yaşama Gücü, Serum İmmunglobulin Düzeyleri ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Bir Araştırma

Buzağı ölümlerinin en fazla görüldüğü doğum-iki aylık yaş arası dönemde; yeterli miktarda kolostrum tüketimi, barınak tipi ve hijyeni, buzağıların yaşama gücünü olumlu yönde etkileyen faktörlerdir. Sağlıklı ve hastalıklara karşı dirençli buzağılar elde etmek için yeterli miktarda kolostrumla beslenmiş olan buzağıların, tek buzağı için hazırlanmış kulübelere alınması gerekmektedir. Çalışma, bireysel buzağı kulübelerde barınan buzağıların yaşama gücü, serum immunglobulin düzeyi ve bazı kan parametreleri üzerine doğum mevsiminin ne ölçüde etkilediğinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın materyalini fiberglas bireysel buzağı kulübelerinde barındırılan 88 adet buzağıya ait kan örnekleri oluşturmuştur. Buzağıların serum total protein ve glikoz düzeyleri üzerine mevsimin bir etkisi bulunmamış (P>0,05), immunglobulin düzeyleri ve kan parametreleri üzerine ise buzağı yaşı ve mevsim faktörlerinin önemli düzeyde etkisi olduğu gözlenmiştir (P<0,05). Buzağıların ilk iki aylık yaşta kan serum İgG düzeyleri, sonbahar ve kış mevsimlerinde ilkbahar ve yaz mevsimlerinden istatistiksel olarak önemli derecede yüksek bulunmuştur (P<0,001). Serum İgM düzeylerinin her ölçüm dönemi için sonbahar mevsiminin diğer mevsimlere göre istatistiksel önemde daha yüksek ortalamalara sahip olduğu saptanmıştır (P<0,001). Buzağıların bir günlük yaştaki Serum İgA düzeyi ortalamaları ilkbahar ve yaz mevsimlerinde benzer bulunurken, diğer yaş dönemlerinde tüm mevsimler arası fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0,001). Serum total protein düzeyleri arasında her ölçüm dönemi için sonbahar ve kış ayları ortalamaları bakımından farklılık bulunmazken bir günlük yaşta yaz ayı ortalamasının diğer mevsimlerden istatistiksel olarak önemli düzeyde düşük olduğu saptanmıştır (P<0,01). Serum albumin düzeylerinin, her bir ölçüm döneminde yaz mevsiminde diğer mevsimlere göre istatistiksel anlamda düşük olduğu saptanmıştır (P<0,001). Serum globulin, üre, glukoz düzeylerinin mevsimler arasında farklılığı istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Sonuç olarak; buzağıların süt kesim yaşına kadar olan dönem mortalitesinin azaltılmasında barınak yapısının yanı sıra mevsimsel etkinin de özellikle yeterli pasif bağışıklık sağlanması bakımından önemli olduğu söylenebilir. Çalışmanın gerçekleştirildiği Aydın ilinde özellikle yaz ve ilkbahar ayları bireysel kulübelerde barındırılan buzağılarda sıcak stresine yol açarak pasif bağışıklık transferini olumsuz yönde etkilediği söylenebilir. Çalışmada bölge iklim koşullarına uygun buzağı barınakları yapılmasının sıcak stresini engellemede önemli rol oynadığı saptanmıştır. Araştırmanın, buzağılarda kolostrum pasif transfer mekanizması göstergesi olan kan parametreleri ile çevresel faktörlerin etkileşimini inceleyen araştırmalara ışık tutacağı sonucuna varılmıştır.

KEYWORDS: Bireysel buzağı kulübesi, buzağı, Holştayn, serum immunglobulin.

CORRESPONDENCE TO: Hüsnü Erbay BARDAKÇIOĞLU, Aydin Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Animal Sciences, Işıklı, Aydin, Turkey. e-mail: ebardakcioglu@adu.edu.tr