Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

674 - 677

Derleme

Microbiota and Reproductive Health in Cows

1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 2İstanbul Üniversites, Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Sun-i Tohumlama Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 4Trakia Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum, Reprodüksiyon ve Reprodüksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Stara Zagora, Bulgaristan
Background/Aim: In studies of human reproductive track microflora, the prescription for reproductive ductility emphasized the role of dominant microorganisms in the prevention and treatment of genital infections and these studies have led to work in the veterinary area. In the literature survey, there are several works performed by culture or metagenomics analyses on investigation of association between microbial flora and genital channel health and pregnancy in cows. In this review, genital microbial flora of cows determined by culture- depended and in depended analysis and their relationships with reproductive outcomes are detailed.

KEYWORDS: Key words: Cattle, microbiota, reproductive health

Dişi Sığırlarda Mikrobiyota ve Üreme Sağlığı

Özbilgi/Amaç: İnsanlarda ürogenital mikrofloranın reprodüktif kanal sağlığı için öneminin araştırıldığı çalışmalarda, dominant mikroorganizmaların genital enfeksiyonların önlenmesi ve tedavisindeki rolü vurgulanmış; bu çalışmalar veteriner alandaki çalışmalara yol göstermiştir. Literatür araştırmasında, ineklerdeki mikrobiyal flora ile genital kanal sağlığı ve gebelik arasındaki ilişkinin araştırılması üzerine kültür veya metagenomik analizler ile yapılan muhtelif çalışmalar bulunmaktadır. Bu derlemede, kültürel metotlar ile ve kültür bağımsız analizlerle belirlenen ineklerin genital mikrobiyal florası ve bunların reprodüksiyon kabiliyeti ile ilişkileri ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

KEYWORDS: Anahtar kelimeler: Dişi sığır, mikrobiyota, üreme sağlığı

CORRESPONDENCE TO: Ayşe Ilgın Kekeç, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye ilginkekec@istanbul.edu.tr