Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

657 - 662

Araştırma Makalesi

Microbiological Investigation of Some Dairy Desserts

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
Background/Aim: This study was aimed to evaluate the microbiological quality, and the public health hazards caused by milk based dessert samples. Material and Method: One hundred milk based dessert samples were collected from different patisserie and markets in Aydın province. The levels of total viable count (TVC), Staphylococcus aureus (S. aureus), coliform bacteria, Bacillus cereus (B. cereus), mould-yeast were enumerated, and the presence of Escherichia coli (E. coli), Salmonella spp. and Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) were determined. Results and Conclusion: The microbiological analysis results of gullac, kazandibi, keskul, chocolate pudding and rice pudding samples showed that the mean TVC were found as 4.92 log cfu/g, 2.50 log cfu/g, 4.25 log cfu/g, 2.51 log cfu/g and 4.11 log cfu/g and the mean numbers of mould-yeasts were 2.76 log cfu/g, 1.18 log cfu/g, 1.65 log cfu/g, 0.70 log cfu/g and 2.56 log cfu/g, respectively. When samples were evaluated for coagulase positive S. aureus, coliforms and B. cereus, the most contaminated level dessert type was gullac with 2.88 log cfu/g, 3.68 log cfu/g and 2.96 log cfu/g, respectively. It was concluded that no E. coli, Salmonella spp. and L. monocytogenes were found in any samples investigated. However the presence and levels of coliforms, B. cereus and coagulase positive S. aureus in the milk based dessert samples indicated the poor hygienic quality of samples, poor sanitation and hygienic practices applied in the production lines and retail market. Consumption of such foods could cause serious risk to public health.

KEYWORDS: Coliform, dairy dessert, gullac desert, microbiological quality, public health.

Bazı Sütlü Tatlıların Mikrobiyolojik Kalitelerinin Araştırılması

Özbilgi/Amaç: Bu çalışma Aydın ilinde tüketime sunulan bazı sütlü tatlı örneklerinin mikrobiyolojik kalitelerini belirlemek ve halk sağlığı açısından risk teşkil edip etmediğini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metot: Çalışmada çeşitli market ve pastanelerden temin edilen 20 güllaç, 20 kazandibi, 20 keşkül, 20 supangle, 20 sütlaç olmak üzere toplam 100 adet sütlü tatlı örneği, Toplam Mezofilik Aerob Canlı Bakteri (TMACB), Staphylococcus aureus (S. aureus), koliform grubu bakteri, Bacillus cereus (B. cereus) ve maya-küf sayıları ile Escherichia coli (E. coli), Salmonella spp. ve Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) varlığı yönünden incelenmiştir. Bulgular ve Sonuç: Mikrobiyolojik analizler sonucunda güllaç, kazandibi, keşkül, supangle ve sütlaç örneklerinde ortalama TMACB sayıları sırasıyla; 4,92 log kob/g, 2,50 log kob/g, 4,25 log kob/g, 2,51 log kob/g ve 4,11 log kob/g; maya-küf sayıları ise 2,76 log kob/g, 1,18 log kob/g, 1,65 log kob/g, 0,70 log kob/g ve 2,56 log kob/g olarak belirlenmiştir. İncelenen tatlı örneklerinin arasında koagulaz pozitif S. aureus, koliform grubu bakteriler ve B. cereus bakımından en yüksek sayıya güllaç örneklerinin sahip olduğu görülmüş, kontaminasyon düzeylerinin ise sırasıyla 2,88 log kob/g, 3,68 log kob/g ve 2,96 log kob/g olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada tatlı örneklerinin hiçbirinde E. coli, Salmonella spp. ve L. monocytogenes varlığı saptanmamıştır. Ancak, koliform grubu bakterileri ile B. cereus ve koagulaz pozitif S. aureus’un bulunması genel olarak ürünlerin mikrobiyolojik kalitelerinin düşük olduğunu, özellikle üretim ve pazarlanma sırasında hijyenik koşullara yeterince dikkat edilmediğini ve halk sağlığı açısından risk taşıyabileceğini düşündürmektedir.

KEYWORDS: Güllaç, halk sağlığı, koliform, mikrobiyolojik kalite, sütlü tatlı

CORRESPONDENCE TO: Pelin Koçak Kızanlık, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, BesinGıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye pelin.kocak@adu.edu.tr