Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

652 - 656

Derleme

Reproductive and Mammary Health Approaches in Organic Farms

Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Aydın / Turkey
Background/Aim: Conventional farming based on the reaching the high yield is the most common breeding type in the industrial animal farming. Another breeding style is organic farming, and it originates from the animal welfare and the product quality. Conclusion: In this review, the features of the safe-product owner, ecofriendly organic managements having animal wealth principles, and the main applications for the reproductive / mammary health are summarized.

KEYWORDS: Organic farming, dairy cows, fertility, mammary health

Organik Hayvancılıkta Reprodüktif ve Meme Sağlığı Uygulamaları

Özbilgi/Amaç: Konvansiyonel hayvan yetiştiriciliği yüksek miktardaki ürün temelli bir üretim şeklidir ve endüstriyel sistem içerisinde baskın olarak yer alır. Bir diğer üretim sistemi ise organik hayvancılık olup başlıca çıkış noktası hayvansal refah ve ürün kalitesidir. Sonuç: Sunulan derlemede güvenilir gıda üreten, çevre dostu ve hayvan refahını koruma öncelikli organik işletmelerin genel özellikleri ve reprodüktif / meme sağlığına yönelik uygulamaları özetlenmeye çalışılmıştır

KEYWORDS: Organik hayvancılık, sütçü inek, fertilite, meme sağlığı

CORRESPONDENCE TO: Güneş Erdoğan, Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Aydın, Turkey. E-mail: gunesems@yahoo.com