Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

647 - 651

Araştırma Makalesi

The Prevalence of Helminths According to Faecal Examination in Grazing Sheep in Manisa Province

1Ödemiş Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, İzmir, 2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
Background/Aim: This investigation was made to obtain the presence of helminths found feces of sheep which have been fed at pastures in Manisa province. Materials and Methods: In this work, six regions which have different geographic positions and conditions, have been choosed. In this regions a hundred herd which having more than a hundred sheep, feeding in pastures at different geographic positions and different conditions are selected. The token fresh feces samples which refer herd are separated into four groups for sedimentation, flotation, Baerman-Wetzel and cultivation. Results and Conclusion: As a result, at least one helminth infection was found at 78% of examined herd. According to gastrointestinal helminths presence was found Trichostrongylus sp. (70%), Ostertagia sp. (56%), Oesophagostomum sp. (53%), Haemonchus sp. (25%), Cooperia sp. (17%), Nematodirus sp. (13%), Moniezia sp. (3%), Strongyloides sp. (2%), Fasciola sp. (10%), Dicrocoelium sp. (8%), Protostrongylus sp. (15%), Dictyocaulus filaria (12%), Muellerius capillaris (4%) and Cystocaulus ocreatus (2%) among a hundred herd. We hope these results supply addition for helminth fauna of region and country.

KEYWORDS: Sheep, helminth, Manisa, grassland, feces.

Manisa Bölgesinde Meraya Çıkan Koyunlarda Dışkı Bakısına Göre Helmintlerin Yayılışı

Özbilgi/Amaç: Bu araştırma, Manisa bölgesinde meraya çıkan koyunlarda dışkı bakısıyla tespit edilebilecek helmintlerin varlığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metot: Yapılan çalışmada Manisa ili içerisinde farklı coğrafi konum ve koşullara sahip altı bölge seçilmiştir. Bu bölgelerdeki koyun varlığına bağlı olarak farklı coğrafi koşullara sahip, farklı konumlarda, meraya çıkan, hayvan varlığı yüz başdan fazla olan yüz işletme belirlenmiştir. İşletmeleri temsil edecek şekilde alınan taze dışkı örnekleri; sedimantasyon, flotasyon, akciğer nematodları için Baermann-Wetzel ve kültivasyon işlemlerini gerçekleştirmek için dört farklı gruba ayrılmış ve her grup için ilgili metot uygulanmıştır. Bulgular ve Sonuç: Sonuç olarak incelenen sürülerin %78’inde en az bir helmint enfeksiyonuna rastlanmıştır. Gastro-intestinal helmintler bakımından 100 işletmenin 70’inde Trichostrongylus sp., 56’inde Ostertagia sp., 53’sinde Oesophagostomum sp., 25’inde Haemonchus sp., 17’sında Cooperia sp., 13’ünde Nematodirus sp., 3’ünde Moniezia sp., 2’sinde Strongyloides sp. tespit edilmiştir. Karaciğer trematodları olarak 100 işletme içinde, 10 işletmede Fasciola sp., 8 işletmede Dicrocoelium sp. görülmüştür. Akciğer kıl kurtları açısından 100 işletmede Protostrongylus sp. 15 işletmedeki varlığıyla en yaygın tür olarak görülürken Dictyocaulus filaria 12, Muellerius capillaris 4, Cystocaulus ocreatus 2 işletmede tespit edilmiştir. Sonuçların bölge ve ülke helmint faunasına katkı sağlayacağını umuyoruz.

KEYWORDS: Koyun, helmint, Manisa, mera, dışkı.

CORRESPONDENCE TO: Süleyman Aypak, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye. e-posta:suleymanaypak@yahoo.com