Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

642 - 646

Araştırma Makalesi

The Investigaton of the Protective Effect of Folic Acid on Experimental Bisphenol A Toxication in Rats

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
Background/Aim: Bisphenol A (BPA), has an important place among substances that cause oxidative damage due to its increasing negative effects on environment, animal and human health due to its increasing use in industrial production day by day. Folic acid is a water-soluble B group vitamin, also called pteroilglutamic acid, and is coenzyme in cellular reactions. Studies have reported that folic acid is effective against reactive oxygen species and free radicals. The aim of this study was to investigate the protective effect of folic acid on BPA induced oxidative DNA damage. Material and Method: Thirty five Wistar albino rats rats were divided into five groups as Control, Folic acid, Cyclophosphamide, BPA and BPA+Folic acid (n=7). BPA (50 mg/kg/day) and folic acid (20 mg/kg/day) were orally given to rats for 10 days. At the end of the experimental study, catalase (CAT) and superoxide dismutase (SOD) activities and glutathione (GSH) and malondialdehyde (MDA) levels were analysed spectrophotometric in the liver, kidney, brain and testicular tissue of rats. Results and Conclusion: When compared with BPA group, it was found that SOD and CAT (excluding liver tissue) activities and GSH levels (excluding brain tissue) were significantly higher BPA + folic acid group. There was no significant difference in testicular tissue. When compared with BPA group, MDA levels of liver, kidney and testicular tissues were found to be statistically lower in the BPA + folic acid group. As a result, folic acid has prevented oxidative damage caused by BPA.

KEYWORDS: Bisphenol A, folic acid, oxidative damage, antioxidant/oxidant parameters.

Ratlarda Deneysel Bisfenol A Toksikasyonunda Folik Asitin Koruyucu Etkilerinin Araştırılması

Özbilgi/Amaç: Bisfenol A (BPA), endüstriyel üretimde her geçen gün artan yoğun kullanımına bağlı olarak çevre, hayvan ve insan sağlığı üzerinde artan olumsuz etkileri nedeniyle oksidatif hasara yol açan maddeler arasında önemli yere sahiptir. Folik asit pteroilglutamik asit olarak da adlandırılan suda çözünen B grubu bir vitamindir ve hücresel reaksiyonlarda koenzimdir. Yapılan çalışmalarda folik asidin reaktif oksjen türlerine ve serbest radikallere karşı etkili olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada BPA ile deneysel olarak oluşturulmuş oksidatif hasarda folik asitin koruyucu etkinliği araştırıldı. Materyal ve Metot: 35 adet erkek Wistar albino rat 5 gruba ayrıldı ve kontrol, BPA, folik asit, sikloofosfamid ve BPA+folik asit grupları oluşturuldu (n=7). BPA 50 mg/kg/gün ve folik asit 20 mg/kg dozda oral gavaj ile 10 gün süreyle verildi. Deneysel aşamanın bitiminde karaciğer, böbrek, beyin ve testis dokularında katalaz (CAT) ve süperoksid dismutaz (SOD) aktiviteleri ile glutatyon (GSH) ve malondialdehid (MDA) seviyeleri spektrofotometrik ölçüldü. Bulgular ve Sonuç: BPA grubuyla karşılaştırıldığında BPA+folik asit grubuna ait dokularda SOD ve CAT (karaciğer dokusu hariç) aktiviteleri ile GSH düzeylerinin (beyin dokusu hariç) anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı. Testis dokusunda ise herhangi bir anlamlı fark belirlenmedi. Karaciğer, böbrek ve testis dokularına ait MDA seviyelerinin BPA grubuyla kıyaslandığında BPA+ folik asit grubunda istatistiksel olarak düşük olduğu belirlendi. Sonuç olarak BPA’nın neden olduğu oksidatif hasar folik asit tarafından engellenebilir.

KEYWORDS: Bisfenol A, folik asit, oksidatif hasar, antioksidan/oksidan parametreler.

CORRESPONDENCE TO: Murat Boyacıoğlu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye e-posta: mboyacioglu@adu.edu.tr