Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

638 - 641

Araştırma Makalesi

Distribution of Microorganisms That Cause Otitis Externa in Dogs and Determination of Antibiotic Susceptibilities

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AYDIN, TÜRKİYE
Background/Aim: Otitis externa is the most common ear disease of dogs. Especially, various pathogenic microorganisms are frequently encountered with chronic otitis externa. In this study, it was aimed to determine the microorganism species isolated from various clinical samples, and to investigate the antibiotic susceptibility of these isolates. Materials and Methods: In this study, 22 swab specimens taken from dogs with chronic otitis externa were used. Swabs were first inoculated in 7% Sheep Blood agar, MacConkey agar and Saboraud Dextrose agar plates and the microorganisms that were growth were determined according to conventional methods. Antibiotic susceptibilities were evaluated using Disk diffusion method. Microorganism growth was observed in 22 of the samples. The samples presented 64% single and 36% multiple growth. In the study, Coagulase Negative Staphylococcus sp. (59%) was the most common isolate, followed by Pseudomonas sp. (18%), Staphylococcus aureus (9%), Corynebacterium sp. (9%) and Streptococcus sp. (5%). The fungal agents isolated from these 22 specimens were Candida sp. 14%, Aspergillus sp. 9% and Trichophyton sp. 5%, respectively. Conclusion: When all bacteria were taken into consideration, antibiotic active substances which can be used successfully in dogs with chronic otitis extern were determined as Penicillin G, Amoxicillin Clavulanic Acid, Gentamicin and Ampicillin Sulbactam, respectively. As a result of our study, it was concluded that the causative agent of chronic otitis externa in dogs was detected at the species level and that the investigation of antibiotic susceptibility was beneficial for treatment effectiveness and prevention of resistance.

KEYWORDS: Otitis Externa, Dog, Ear, Microorganism, Antibiotic Susceptibility

Köpeklerde Kronik Otitis Eksterna’ya Sebep Olan Mikroorganizmaların Dağılımı ve Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Özbilgi/Amaç: Otitis eksterna köpeklerde görülen en yaygın kulak hastalıklarının başında gelmektedir. Özellikle kronik otitis eksternalı köpeklerde çeşitli patojen mikroorganizmalara sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu çalışmada, kronik otitis eksternalı köpeklerden izole edilen mikroorganizma türlerinin araştırılması ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Materyal ve metot: Araştırmada kronik otitis eksternalı köpeklerden alınan 22 adet svap örneği kullanılmıştır. Örnekler %7 Koyun Kanlı agar, MacConkey agar ve Saboraud Dextrose agarlara ekilmiş ve üreyen mikroorganizmalar fenotipik yöntemler ile izole edilmiştir. İzolatların antibiyotik duyarlılık testleri ise disk difüzyon yöntemi kullanılarak test edilmiştir. Sonuç: Örneklerin 22’sinde de mikroorganizma üremeleri gözlemlenmiştir. Bunlardan %64’ünde tekli, %36’sında ise çoklu üremeler olmuştur. Çalışmada, en çok Koagulaz Negatif Staphylococcus sp. (KNS) (%59), bunu sırasıyla Pseudomonas sp. (%18), Staphylococcus aureus (%9), Corynebacterium sp. (%9) ve Streptococcus sp. (%5) izole edilmiştir. Fungal etkenlerden ise, üreme görülen 22 örneğin %14’ünde Candida sp., %9’unda Aspergillus sp., %5’inde ise Trichophyton sp. üremesi belirlenmiştir. Bakterilerin antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesinde 8 farklı etken madde kullanılmıştır. Tüm bakteriler göz önüne alındığında kronik otitis eksternalı köpeklerde başarı ile kullanılabilecek antibiyotik etken maddeleri sırasıyla Penisilin G, Amoksisilin Klavulanik Asit, Gentamisin ve Ampisilin Sulbaktam olarak tespit edilmiştir. Çalışmamız sonucunda, köpeklerde kronik otitis eksternaya sebep olan etkenin tür düzeyinde saptanıp antibiyotik duyarlılığının araştırılmasının tedavinin etkinliği ve direnç gelişiminin önlenmesi açısından yararlı olacağı kanısına varılmıştır.

KEYWORDS: Otitis Eksterna, Köpek, Kulak, Mikroorganizma, Antibiyotik Duyarlılık

CORRESPONDENCE TO: Uğur PARIN, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye. uparin@adu.edu.tr