Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

634 - 637

Review Article

Waterborne Major Bacterial Zoonoses

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, 2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, SağlıkBilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, TÜRKİYE
Background/Aim: Reports of case investigations just as assessments of disease determinants in local and territorial populaces give us examples of diseases that are dependent upon an assortment of local, ecological, cultural, and biological impacts. Environmental conditions are fundamentally impacted thusly by the atmosphere and organic activities. These impacts can be exceptionally variable, bringing about altogether different examples of disease burden among populaces. To treatment and prevention strategies for outbreaks that occur with the environmental and public health effects of waterborne zoonotic agents, each bacterial agent should be examined individually first. Conclusion: The present review inspects specific zoonotic bacterial agents that transmit from faeces to a contaminated host and are facilitated by waterborne transmission.

KEYWORDS: Waterborne Zoonoses, Escherichia coli, Salmonella sp., Lepstospira sp.

Su Kaynaklı Başlıca Bakteriyel Zoonozlar

Özbilgi/Amaç: Vaka raporu incelemelerinin yanı sıra, yerel ve bölgesel popülasyonlardaki hastalık determinantları, bize çeşitli çevresel, toplumsal ve biyolojik etkilere maruz kalan hastalık modellerini sunmaktadır. Çevresel koşullar, iklim ve organik faaliyetlerinden sırasıyla etkilenmektedir. Bu etkilerin tümü oldukça değişkenlik gösterebilmekte, bu durum da popülasyonlar arasında çok farklı hastalık kaynaklarını ortaya çıkarmaktadır. Su kaynaklı zoonotik ajanların çevre ve halk sağlığı etkileri ile birlikte ortaya çıkan salgınların tedavi ve koruma stratejilerinin geliştirilebilmesi için her bakteriyel ajan öncelikle bireysel olarak incelenmelidir. Sonuç: Bu derlemede, dışkı ile kontaminasyon yoluyla konakçıya geçen ve suyla taşınan spesifik zoonotik bakteriyel ajanları incelenmiştir.

KEYWORDS: Su Kaynaklı Zoonozlar, Escherichia coli, Salmonella sp., Lepstospira sp.

CORRESPONDENCE TO: Uğur PARIN, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye. uparin@adu.edu.tr