Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

621 - 626

Research Article

Early Ultrasonographic Findings After Ovariohysterectomy Operation in Bitches

Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Aydın, Turkey
Backround /Aim: In this study, early ultrasonographic (USG) findings of the abdominal/pelvic cavity and incision line following ovariohysterectomy (OHE) in dogs has been evaluated. Material and Methods: Twenty female dogs, ages between 1 to 5 years old were selected in anestrus or diestrus stage which determined by vaginal cytology findings. They were taken into anesthesia using xylazine/ketamine combination and the operation was performed on the median line. Intraoperative body temperature (T), respiration (R), pulsation (P) values and the duration of the operation were recorded. During the first week of operation, daily examinations (T, R, P, mucosal pigmentation, lymph nodes, appetite, urination, defecation and pain symptoms) were carried out. On the 1, 4 and 7th days postoperatively, ligation areas and the incision line were assessed based on the visualization levels, morphological characteristic and possible complications by using B-Mode ultrasonography with 6.6 MHz intervals micro convex probe. Results: Results showed that intraoperative pulsation values were between 66-170 beats per minute /min, which were increased by 90% (18/20) when comparing to preoperative values. Ligation areas were visualized 25% (5/20) and 50% (10/20) for the left and right ovary, respectively. All ovarian ligations could be monitored by 30% (6/20) on the 1st-day, 45% (9/20) on the 4th-day, and 35% (7/20) on the 7th-day postoperatively. The highest rate of the cervical ligation visualization was 60% (12/20), which was recorded on the 7th-day postoperatively. No differences were detected in ligation areas, which were more significant on the 4th and 7th day postoperatively. It is recorded that the visualization of right ovary having higher risk of complication was easier than the left one. The complications rate of the incision line was 60% (12/20), which can be more visualized on the 4th and 7th days. Conclusion: It is concluded that transabdominal/transdermal ultrasonography during first week can be used for postoperative monitoring of spayed dogs.

KEYWORDS: Ovariohysterectomy, complication, ultrasonography, dog

Köpeklerde Ovaryohisterektomi Operasyonu Sonrası Erken Dönem Ultrasonografi Bulguları

Özbilgi/Amaç: Bu çalışmada, anöstrus veya diöstrus döneminde olan köpeklerde yapılan ovaryohisterektomi operasyonu sonrası erken dönem abdominal/pelvik kavite ve ensizyon hattının ultrasonografi (usg) bulguları değerlendirilmiştir. Materyal ve Metod: Bu amaçla, seksüel siklus dönemi anamnez ve vaginal sitoloji bulgularına göre belirlenmiş 1-5 yaşları arasında, 20 adet dişi köpek seçilmiştir. Köpekler ksilazin/ketamin kombinasyonu kullanılarak anestezi altına alındı ​​ve operasyon medyan hattında gerçekleştirildi. İntraoperatif vücut ısısı (T), solunum (R), pulzasyon (P) değerleri ve operasyon süresi kaydedildi. Yedi gün boyunca günlük postoperatif muayeneler (T, R, P, mukozalarda pigmentasyon ve lenf düğümleri, iştah, ürinasyon, defekasyon ve ağrı düzeyi) gerçekleştirildi. Postoperatif 1-4 ve 7. günlerde B-Modu, 5,0−6,6−8 MHz aralığında mikrokonveks problu usg cihazı ile ligasyon bölgelerinin ve ensizyon hattının konumu, görüntülenme düzeyi, karakteristik özellikleri ve olası komplikasyonların varlığı araştırıldı. Bulgular: Çalışma sonucunda intraoperatif pulzasyon değerlerinin 66-170 atım/dk aralığında olduğu; bu değerlerin preoperatif ölçümlere göre %90 (18/20) oranında artış gösterdiği kaydedildi. Ligasyon alanları sol over için %25 (5/20), sağ over için ise %50 (10/20) oranında görüntülendi. Tüm over ligasyonları postoperatif 1. gün %30 (6/20); 4. gün %45 (9/20) ve 7. gün %35 (7/20) oranında görüntülendi. Servikal ligasyonların en yüksek görüntülenme oranı ise %60 (12/20) olup, postoperatif 7. Günde kaydedildi. Ayrıca, postoperatif 4. ve 7. günde bulgularının daha belirgin olduğu ligasyon bölgelerinin lokalizasyonu bakımından herhangi bir fark gözlenemedi. Komplikasyon riski yüksek olan sağ over ligasyonunun daha kolay görüntülendiği kaydedildi. 4. ve 7. günde daha belirgin olarak görüntülenebilen ensizyon hattında %60 (12/20) oranında komplikasyonla karşılaşıldı. Sonuç: Ovaryohisterektomi operasyonu geçiren köpeklerin postoperatif gözleminde ilk hafta süresince transabdominal/transdermal ultrasonografinin kullanılabileceği sonucuna varıldı.

KEYWORDS: Ovaryohisterektomi, komplikasyon, ultrasonografi, köpek

CORRESPONDENCE TO: Güneş Erdoğan, Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Aydın, Turkey. E-mail: gunesems@yahoo.com