Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

605 - 608

Research Article

The Assessment Of Early Stage Corpus Luteum Ultrasonography In Pregnant Goats

1Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Aydın, Turkey 2Harran University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Şanlıurfa, Turkey
Backround /Aim: The aim of the present study was to evaluate the corpus luteum images of the goats biometric and hemodynamically and to investigate the relationship between corpus luteum (CL) size and time-dependent changes with luteal arterial resistance during the early pregnancy stage. Material and Methods: For this purpose, 94 B-mode and 63 Pulsed Doppler CL images taken from 21 healthy pregnant goats aged 1-5 years were examined. The mean number of CL, maximum CL diameter (mm) and the resistance indices (RI) of the luteal vessels were determined in these images taken by transrectal ultrasonography on 7th, 14th and 21st days of pregnancy. Results: The mean numbers of corpus luteum that can be visualized on days 7th, 14th and 21st of pregnancy were 1.81±0.16; 1.38±0.11 and 1.15±0.08. The mean maximum diameter and luteal blood flow resistance values ​​of luteal tissues were measured as 13.23±0.49 mm / 0.43±0.03; 16.04±0.76 mm / 0.33±0.02 and 16.98±0.41 mm / 0.34±0.02 respectively. It was observed that the mean corpus luteum diameters increased from the first week up to the 21st day (P<0.05) and luteal vessel resistance values ​​decreased (P<0.05). It was also seen that these significant changes which were more prominent in the progressive phase of the corpus luteum were more slightly et the 21st day of pregnancy. There were low positive correlations between the mean corpus luteum diameter and RI values at the 7th and 21st days (r=0.12; r=0.27); but low negative correlation (r=-0.18) at the days of 14th days of pregnancy. It was observed that there was a low negative correlation (r =-0.15) between the gestational age and the vascular resistance. Conclusion: As a result, it was seen that pulsed Doppler sonography can be applied practically for the evaluation of corpus luteum functions in goats during the first three weeks of pregnancy. Moreover, RI values ​​below 0.50 were similar to the results in pregnant women. However, it can be thought that there may be low success rate of the pregnancy diagnosis and estimation of the gestational age regarding to the low correlation rates between resistance values and luteal tissue diameters / gestational age.

KEYWORDS: Pregnancy, corpus luteum, resistance, goat

Gebe keçilerde erken dönem korpus luteum ultrasonografisinin değerlendirilmesi

Özbilgi/Amaç: Sunulan araştırmada, keçilerde erken gebelik döneminde korpus luteum görüntülerinin biometrik ve hemodinamik açıdan değerlendirilmesi ve korpus luteumun büyüklüğü ve zamana bağlı değişimin luteal arteriel direnci ile olan ilişkisinin araştırılması amaçlandı. Materyal ve Metot: Bu amaçla, 1-5 yaşlarında 21 sağlıklı gebe keçiden elde edilen toplam 94 adet B-mod ve 63 adet Pulsed Doppler korpus luteum ultrasonografi görüntüsü incelendi. Gebeliğin 7, 14 ve 21. günlerinde transrektal ultrasonografi ile görüntülenebilen ortalama korpus luteum sayısı, maksimum korpus luteum çapı (mm) ve korpus luteumda perfüzyonu sağlayan damarlara ait rezistans (RI) değerleri belirlendi. Bulgular: Gebeliğin 7, 14, ve 21. günlerinde ortalama korpus luteum sayıları sırasıyla 1.81±0.16; 1.38±0.11 ve 1.15±0.08 olarak kaydedildi. Luteal dokulara ait ortalama maksimum çap ve luteal kan akım direnç değerleri ise sırasıyla 13.23±0.49 mm / 0.43±0.03; 16.04±0.76 mm / 0.33±0.02; 16.98±0.41 mm / 0.34±0.02 olarak ölçüldü. Ortalama korpus luteum büyüklüklerinin ilk haftadan başlayarak 21. güne kadar arttığı (P<0.05), luteal damar resistans değerlerinin ise azaldığı gözlendi (P<0.05). Yine korpus luteumun progressif fazında daha belirgin olan bu değişimlerin gebeliğin 21. gününde daha hafif seyrettiği gözlendi. Ortalama korpus luteum çapı ile damar resistans değerleri arasında gebeliğin 7 ve 21. günlerinde düşük pozitif (r=0.12; r=0.27) ve 14. gününde ise düşük negatif korelasyon (r=-0.18) vardı. Gebelik yaşı ve damar direnci arasında ise düşük düzeyde negatif bir korelasyon olduğu (r=-0.15) gözlendi. Sonuç: Keçilerde korpus luteum fonksiyonlarının değerlendirilmesi amacıyla pulsed Doppler sonografinin de pratik olarak gebeliğin erken döneminde uygulanabildiği görülmüştür. Yine bu çalışmada 0.50’nin altında seyreden rezistans değerleri gebe kadınlardaki sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Ancak rezistans değerleri ile luteal doku büyüklükleri ve gebelik zamanı arasındaki düşük korelasyonlar göz önüne alındığında erken gebelik tanısı ve yaşının hesaplanması noktasında başarı oranının düşük olabileceği düşünülebilir.

KEYWORDS: Gebelik, korpus luteum, rezistans, keçi

CORRESPONDENCE TO: Güneş Erdoğan, Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Aydın, Turkey. E-mail: gunesems@yahoo.com