Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

80 - 85

Research Article

Pathomorphological Changes and Immunohistochemical Distribution of Border Disease Virus Antigen in Non-Nervous Tissues of Naturally Infected Fetal and Neonatal Small Ruminants

1Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Adnan Menderes, Aydın, Turkey.
2Department of Virology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Ankara, Turkey.

The present study describes the pathological changes, immunohistochemical distribution of the viral antigen and RT-PCR diagnosis in Border disease. Abortions and births of lambs and kids with poor survival rate and abnormal fleece with long and straight birth coats (hairy shaker) have been observed. Histopathologic lesions in thymus, spleen and lymph nodes included marked depletion of lymphocytes of follicular areas as well as reticuloendothelial cell hyperplasia and sinusoids were dilated and filled with macrophages. The lungs had interalveolar interstitial pneumonia characterized by infiltration of mononuclear cells and proliferation of pneumocytes in the interalveolar tissue. In five cases, the heart exhibited characteristics of focal nonsuppurative interstitial myocarditis and epicarditis. Lesions in the small intestines were consisted of edema and infiltration of the lamina propria mucosa with mononuclear cells. Immunohistochemistry demonstrated Border disease viral antigen labeling in the lungs (9/23), myocardium (7/23), tongue (5/20), skin (3/15), intestines (10/23), kidneys (6/23), urinary bladder (2/15), spleen (5/23), thymus (8/20), lymph nodes (6/23), tonsils (5/20) and liver (6/23). A 288 bp gene product of Border disease virus was amplified by the reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT- PCR) in RNA samples isolated from the lymph nodes and spleen of lambs and kids.

KEYWORDS: Pestivirus, Border Disease, Immunohistochemistry, Lamb, Kid.

Border Hastalığı Virusu ile Doğal Enfekte Fötal ve Neonatal Küçük Ruminantların Non-Nervöz Dokularında Patomorfolojik Değişiklikler ve Viral antijenin İmmunohistokimyasal Dağılımı

Sunulan çalışma Border hastalığında patolojik değişiklikler, viral antijenin immunohistokimyasal dağılımı ve ters transkriptaz-polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile moleküler tanısını kapsamaktadır. Toplam 23 olguda, klinik olarak abort, yaşama gücü zayıf yavru doğumları ile anormal yapağı örtüsü (hairy shaker) gözlenmiştir. Histopatolojik olarak timus, dalak ve lenf yumrularında lenfoid foliküllerde boşalma, retikuloendoteliyal hücre hiperplazisi ile sinüzoidlerin makrofajlar ile dolu olduğu belirlendi. Akciğerlerde interalveolar interstisyel pnömoni tanımlandı. Beş olgunun kalp dokusunda nonsuppuratif myokarditis ve epikarditis gözlendi. İnce bağırsaklarda ödem ve mononüklear hücre infiltrasyonları kaydedildi. İmmunohistokimyasal incelemede, viral antijen akciğerler (9/23), kalp kası (7/23), dil (5/20), deri (3/15), bağırsaklar (10/23), böbrekler (6/23), idrar kesesi (2/15), dalak (5/23), timus (8/20), lenf yumruları (6/23), tonsiller (5/20) ve karaciğer (6/23)’de saptandı. RT-PCR ile lenf yumrusu ve dalaklardan Border hastalığını işaret eden Border hastalığı virusunun 5’ UTR’ye ait PCR ürünü (288 bp) amplifiye edildi.

KEYWORDS: Pestivirus, Border Hastalığı, İmmunohistokimya, Kuzu, Oğlak.

CORRESPONDENCE TO: N. Toplu, Adnan Menderes Universitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, 09016 ,Işıklı, Aydın, Türkiye. E-mail: ntoplu@adu.edu.tr

Received: June 14, 2012

Accepted: December 2, 2012