Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

599 - 604

Derleme

Polymerase chain reaction (PCR) inhibitors

1Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Parazitoloji Anabilim Dalı, 71450, Kırıkkale 2*Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, 71450, Kırıkkale
Backround/Aim: Polymerase chain reaction (PCR) is a specific and sensitive molecular biological technique that has been used intensively in recent years in scientific studies. PCR is highly sensitive to inhibitors since it is an enzymatic reaction. The formation of these inhibitors is a significant disadvantage of PCR. Because the formation of inhibitors can affect the sensitivity of the results, as well as cause false negative results. The purpose of this review is to give information about the inhibitors that can be anticipated in the intended PCR studies and the precautions that should be taken to remove them.

KEYWORDS: Inhibitor, Molecular methods, PCR

Polimeraz Zincir reaksiyonu (PZR) İnhibitörleri

Özbilgi/Amaç: Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) son yıllarda bilimsel çalışmalarda oldukça yoğun kullanılmaya başlanan özgül ve duyarlı bir moleküler biyolojik bir tekniktir. PZR, enzimatik bir reaksiyon olduğundan inhibitörlere karşı oldukça duyarlıdır. Bu inhibitörlerin oluşması PZR’ın önemli bir dezavantajıdır. Çünkü inhibitörlerin oluşması sonuçların duyarlılığını etkileyeceği gibi, yanlış negatif sonuçlara da neden olabilmektedir. Bu derleme’nin amacı PZR çalışmalarında karşımıza çıkabilecek inhibitörler ve bunların ortadan kaldırılmaları için alınması gereken önlemler hakkında bilgi verilmesidir.

KEYWORDS: İnhibitör, Moleküler yöntemler, PZR

CORRESPONDENCE TO: Sami Gökpınar, Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Yahşihan, Kırıkkale e-posta:samigokpinar@hotmail.com