Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

595 - 596

Short Paper

Türkiye’de Ege Bölgesinde Bir Buzağıda Akabane Virus Enfeksiyonu

1 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Aydın. 2 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı, Ankara. 3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Virolojii Anabilim Dalı, Aydın.
Özbilgi/Amaç: Akabane virus (AKAV) sığır, koyun ve keçilerde epizootic ya da sporadic seyirli, atık, konjenital anomaliler (artrogripozis, hidranensefali, mikroensefali), erken ya da yaşama gücü zayıf yavru doğumlarına neden olur. Sunulan çaşışma Türkiye’de Aydın ilinde bir buzağıda AKAV enfeksiyonunun histopatolojik bulguları ile viral antijenin immunohistokimyasal tanısını içermektedir. Material and Method: Doku örnekleri nekropsi muayenesi için getirilen üç günlük buzağıdan alındı. Histopatolojik incelme için, dokular hematoksilen ve eosin ile boyandı. AKAV antijenini tesbit etmek için, seri kesitler streptavidin peroksidaz metot ile boyandı. Results: Histopatolojik incelemede, beyin stemi ve medulla spinaliste sentral kromatolizis ile karakterize nöronal dejeneratif ve nekrotik değişiklikler saptandı. Perivasküler mononuclear hücre infiltrasyonu ile karakterize hafif yangısal değişiklikler belirlendi. AKAV antijenler beyin kökü ve medulla spinaliste dejenere motor nöronlar ile birkaç glial hücrede, serevbellumda Purkinje hücrelerinde, serbral hemisferde nöronarda saptandı. Conclusion: Sunulan çalışma AKAV suşlarının Türkiye’de sirküle olduğunu sığırlarda klinik enfeksiyona neden olduğunu göstermektedir.

KEYWORDS: Akabane Virus, patoloji, Immunohistokimya.

Akabane Virus Infection in a Calf in Aegean Region of Turkey

Background/Aim: Akabane virus (AKAV) causes epizootic and sporadic, abortion in cattle, sheep and goats, premature or stillbirths and congenital anomalies characterized by arthrogryposis, hydranencephaly or microanencephaly. The presented study is to describe the immunohistochemical detection of Akabane Virus antigen in brain sections of a calf in Aydın province, Turkey. Material and Method: The tissue samples were collected from a 3-day calf presented for laboratory diagnosis. For histopathologic examination, the tissues were stained with hematoxylin and eosin. Duplicate brain sections were also stained with streptavidin peroxidase method to detect AKAV antigens. Results: Histopathologically, neuronal degenerative and necrotic changes characterized with central chromatolysis were detected in motor neurons of the brainstem and spinal cord. Slight inflammatory changes were seen in the brain sections, characterized with perivascular mononuclear infiltrations. Immunopositive labeling of AKAV antigens was detected in degenerated motor neurons and a few glial cells of the brainstem and spinal cord, in Purkinje cells of the cerebellum, and in neurons of the cerebral hemispheres. Conclusion: This study showed that AKAV strains were circulated and caused clinical infection in cattle in Turkey. For future years, AKAV should be monitorized clinically, pathologically and virologically, and at the same time, its economic impact of animal husbandry on the country should be investigated.

KEYWORDS: Akabane Virus, pathology, Immunohistochemistry.

CORRESPONDENCE TO: Nihat Toplu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Aydın. E-mail: ntoplu@adu.edu.tr