Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

576 - 584

Araştırma Makalesi

The Role of the Deposits of IgG and Complement-3 in the Pathogenesis of Kidney Lesions In Canine Visceral Leishmaniosis

Aydın Adnan Menders Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Işıklı, Aydın, Türkiye
Background/Aim: Canine Visceral Leishmaniozis (KVL) is a protozoal infection with zoonotic character which processes with lymphadenitis, osteomyelitis, hepatitis, dermatitis and nephritis in domestic and wild carnivores. This study aimed to illuminate the possible immunopathologic mechanisms of renal damage in KVL. Materials and Methods: In this study, the kidneys of dogs cases diagnosed as KVL histopathologically / immunohistochemically were examined at Adnan Menderes University Faculty of Veterinary Medicine Department of Pathology between 2002 and 2015. For this purpose, Leishmania amastigot antigen, IgG and Complement-3 (C3) deposits were specified immunohistochemically in the kidney tissues of infected dogs by determining histopathological lesions in kidney tissue of the cases. Conclusion: Immunohistochemically, amastigote positive reactions were obtained in lymphocyte and kidney interstitium in macrophage cytoplasm. In addition to this, IgG positive reactions deposited in the kidney glomerulus basal membranes revealed C3 positive reactions deposited in the kidney glomerulus basal membranes and tubulus basal membranes. As a result, this study revealed that IgG and C3 immunohistochemical expressions are intense and severe compared to control group of animals in the form of immunocomplex deposits of infected dogs in kidney tissue, suggesting that KVL is mediated by immunocomplexes of the pathogenesis of renal lesions.

KEYWORDS: Leishmaniosis, IgG, Complement 3, histochemistry, immunohistochemistry.

Köpek Viseral Leishmaniozis’inde Böbrek Lezyonlarının Patogenezisinde IgG ve Komplement-3 Birikimlerinin Rolü

Özbilgi/Amaç: Kanin Viseral Leishmaniozis (KVL) zoonoz karakterde protozoal bir enfeksiyon olup, evcil ve yabani karnivorlarda lenfadenitis, osteomyelitis, hepatitis, dermatitis ve nefritis ile seyretmektedir. Materyal ve Metot:Bu çalışma ile KVL’de böbrek hasarının olası immunpatolojik mekanizmlarının aydınlatılması amaçlanmıştır. Araştırmada, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda 2002-2015 yılları arasında rutin incelemeye girmiş ve histopatolojik/immunohistokimyasal olarak KVL tanısı konulmuş köpek olgularının böbrekleri incelenmiştir. Bu amaçla, olguların böbrek dokusundaki histopatolojik lezyonlar tanımlanarak enfekte köpeklerin böbrek dokularında Leishmania amastigot antijeni, IgG ve komplement-3 (C3) birikimleri immunohistokimyasal olarak belirlenmiştir. Sonuç: Böbrek glomerulus bazal membranlarında ve tubulus bazal mebranlarında IgG ve C3 birikimlerini gösteren immun pozitif reaksiyonlar saptandı. Sonuç olarak, bu çalışma ile KVL’li böbreklerde IgG ve C3 birikimleri çok sayıda olguda görülmekle birlikte, bazı olgularda zayıf olarak kaydedilmiştir. Bu veriler böbrek lezyonların patogenezsisinde IgG ve C3 birikimleri yanında farklı immunpatolojik mekanizmaların da rol oynayabileceği düşündürmüştür.

KEYWORDS: Leishmaniozis, Ig G, Komplement 3, histokimya, immunohistokimya.

CORRESPONDENCE TO: Nihat Toplu, Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Aydın Adnan Menderes University, Isikli, Efeler-Aydın, Türkiye.