Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

526 - 530

Araştırma Makalesi

A Possible Effect of Boric Acid Application on Bone Metabolism in Ovariectomized Rats

Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın,Türkiye
Background/Aim: Boron is an ultratrace element with many potential properties associated with osteoporosis treatment and preservation. Recent studies have shown that effects on bone growth, mineralization, the maturation of cartilaginous tissue. In the study, the effects of boric acid application were investigated on bone biochemical parameters of bone in rats operating ovariectomy for experimental osteoporosis Material and Method: For this purpose, 12-14 weeks of age, with the average weighing 150-250g, non-pregnant, sixty female Wistar rats were divided into six groups. Three groups were bilaterally ovariectomized, 5 mg boric acid was given to one of these groups via gavage and the other group was received 10mg. Pseudo ovariectomized group performed as control. After 8 weeks following the operations, boric acid treatment was started and continued for 20 days. Calcium, magnesium, phosphorus, ALP, 1,25-(OH)2 D3, 25-OH D3, and PTH values were investigated from collected serum samples at end of the research. Results and Conclusion: In the study, except from Ovariectomy+5 mg Boric acid treated group, serum Ca levels of the groups acid were significantly lower compared to the control group (p <0.05). 1,25-(OH)2 D3 and P levels of Ovariectomy and 10 mg boric acid treated group were lower compared to other groups (p <0.05); serum ALP levels in 5 and 10 mg of boric acid treated group were found higher than the control group (p <0.05). The results obtained from this study showed that eight weeks after the removal of the ovaries in rats did not cause a significant change in bone metabolism. In the study where different does of boric acid is applied, there is no evidence of any direct effect of the boric acid on the bone biochemical parameters. However, changes in Ca levels may suggest a relationship between the Ca and boron.

KEYWORDS: ALP, Boric acid, Ca, 25 OH D3, 1,25 (OH)2 D3, P, Mg, Ovariectomie.

Ovariektomize Ratlarda Borik Asit Uygulamasının Kemik Metabolizması Üzerine Olası Etkisi

Özbilgi/Amaç: Bor, osteoporozun tedavisi ve korunması ile ilişkili birçok potansiyel özellikleri olan bir iz elementtir. Son yıllarda yapılan araştırmalar kemik büyümesi, mineralizasyonu, kıkırdak dokusunun olgunlaşması üzerine iyileştirici etkilerinin olduğunu göstermiştir. Çalışmada deneysel osteoporoz oluşturmak için ovariektomi operasyonu yapılan ratlarda borik asit uygulamasının kemik biyokimyasal parametreleri üzerine olan etkisi araştırıldı. Materyal ve Metot: Bu amaç için, 60 adet 12-14 haftalık, ortalama 150-250 gr ağırlığında gebe olmayan Wistar tipi dişi rat 6 gruba ayrıldı. 3 gruba ovariektomi yapıldı, ovariektomi yapılan gruplardan birine 5mg/kg, diğerine 10mg/kg borik asit gavaj yoluyla verildi. Sham operasyon yapılan grup kontrol grubu olarak belirlendi. Borik asit uygulaması operasyonları takiben 8 hafta sonra başladı ve 20 gün boyunca devam etti. Deneme sonunda alınan kanlardan elde edilen serum örneklerinde kalsiyum, magnezyum, fosfor, ALP, 1,25-(OH)2 D3, 25-OH D3 ve PTH değerleri incelendi. Bulgular ve Sonuç: Araştırmada, Ovariektomi+5 mg Borik asit uygulanan grup dışında diğer grupların serum Ca düzeyleri kontrol grubuna göre düşük bulundu (p<0.05). Ovariektomi ve 10 mg borik asit uygulanan grubun 1,25-(OH)2 D3 ve P düzeyleri diğer gruplara göre düşük (p<0,05), 5 ve 10 mg borik asit uygulanan grupların serum ALP düzeyleri kontrol grubuna göre yüksek olarak saptandı (p<0,05). Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ratlarda ovaryumlar çıkarıldıktan sonra geçen 8 haftalık sürenin kemik metabolizması üzerine önemli bir değişikliğe neden olmadığını göstermiştir. Borik asidin farklı dozlarda uygulandığı çalışmada kemik biyokimyasal parametreleri üzerine borik asidin doğrudan etkisi ile ilgili bir sonuca rastlanmamıştır. Ancak Ca düzeylerindeki değişimler bor ile Ca arasında bir ilişkinin olabileceğini düşündürmektedir.

KEYWORDS: ALP, Borik asit, Ca, 25 OH D3, 1,25 (OH)2 D3, P, Mg, Ovariektomi

CORRESPONDENCE TO: Ayşegül BİLDİK, Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın,Türkiye. E mail:abildik@adu.edu.tr