Animal Health, Production and Hygiene
Untitled Document

509 - 518

Araştırma Makalesi

The immune system organs in fishes with different feeding behavior and habitats: I. Histological studies on head kidney

1Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Aydın/Türkiye. 2Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Aydın/Türkiye.
Background/Aim: The aim of this study was to investigate histological and histochemical differences of the head kidney tissue among three fish with different feeding behavior and habitats. Material and Method: As a material, adult fifteen sea basses (Dicentrarchus labrax L., 1758) and ten zanders (Sander lucioperca L., 1758), and six grass carps (Ctenopharyngodon idella Val., 1844) were used. Head kidney tissues were fixed in 10 % neutral buffered formalin (NBF) and Bouin’s solution. The tissue sections were stained using triple, Gordon and Sweet’s silver staining, Verhoeff’s stain, PAS reaction and methyl green pyronin staining methods. Results and Conclusion: It was observed that the head kidney is hematopoietic organ of sea bass and zander but hematopoietic tissue and portions of nephrotic tissue, both were found in head kidney of grass carp. In all three fishes, melanomacrophage centers were seen. Even though clusters of endocrine cells were seen in sea bass and zander, they were not present in grass carp. Myeloid cells and macrophages were giving a positive PAS reaction. Moreover mast cells in sea bass and reticular cells in zander were stained with pas reaction. In all three fishes, pyroninophilic plasmablasts and plasma cells were observed in head kidney. At the end of the research, it was seen that the head kidney is hematopoietic and defensive organ. In addition, research result showed that carnivorous fishes have more advanced defensive properties head kidney than herbivores. In this case, it can be affirm that the environment which connected to eating habits more effective on defens mechanism rather than the water’s salinity in head kidney of examined fish.

KEYWORDS: Dicentrarchus labrax, Sander lucioperca, Ctenopharyngodon idella, head kidney, histology.

Beslenme tipi ve yaşam ortamı farklı olan balıklarda immun sistem organları: I. Ön böbrek üzerinde histolojik çalışmalar

Özbilgi/Amaç: Sunulan çalışmada, yaşam ortamı ve yeme alışkanlığı farklı olan üç balıkta, ön böbrek dokusunun histolojik ve histokimyasal özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metot: Araştırmada materyal olarak; erişkin 15 adet deniz levreği (Dicentrarchus labrax L.,1758), 10 adet sudak (Sander lucioperca L.,1758) ve 6 adet ot sazanı (Ctenopharyngodon idella Val., 1844) kullanıldı. Ön böbrek örnekleri % 10’luk tamponlu nötral formalin (NBF) ve Bouin tespit solusyonunda tespit edildiler. Doku kesitlerine üçlü boyama yöntemi, Gordon ve Sweet’in gümüşleme metodu, Verhoeff boyama metodu, PAS reaksiyonu ve methyl green pyronin boyama yöntemleri uygulandı. Bulgular ve Sonuç: Ön böbreğin deniz levreği ve sudakta hematopoetik özellikte olduğu, ot sazanında ise hemapoetik dokunun glomerular böbrek dokusu ile birarada bulunduğu görüldü. Her üç balıkta da melanomakrofaj merkezleri gözlendi. Deniz levreği ve sudakta endokrin hücre grupları da gözlenirken ot sazanında rastlanmadı. Her üç balıkta da miyeloid hücreler ve makrofajlar PAS pozitif reaksiyon verdiler. Ayrıca deniz levreğinde mast hücreleri, sudakta retikulum hücreleri de PAS pozitivitesi gösterdiler. Her üç balıkta da ön böbrek dokusunda pirorinofilik plazmoblast ve plazma hücreleri tespit edildi. Araştırma sonunda, ön böbrek dokusunun hem hemopoetik özellikte olduğu hem de savunmada rol aldığı görüldü. Karnivor balıkların ön böbreğinin savunma özelliklerinin, herbivor olan türe göre daha gelişmiş olduğu sonucuna varıldı. Bu durumda, incelenen balıklarda, ön böbrekteki savunma mekanizması üzerine, suyun tuzluluğundan ziyade yeme alışkanlığının oluşturduğu ortamın daha etkili olduğu ileri sürülebilir.

KEYWORDS: Dicentrarchus labrax, Sander lucioperca, Ctenopharyngodon idella, ön böbrek, histoloji.

CORRESPONDENCE TO: Ülker Eren, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Aydın/Türkiye Corresponding author:ueren@adu.edu.tr